Решение на Съда (трети състав) от 25 април 2013 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Bucureşti - Румъния) - Asociaţia ACCEPT/Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Дело C-81/12)

(Социална политика - Равно третиране в областта на заетостта и професиите - Директива 2000/78/ЕО - Член 2, параграф 2, буква a), член 10, параграф 1 и член 17 - Забрана на дискриминацията, основана на сексуална ориентация - Понятие за "факти, от които може да бъде заключено, че е налице дискриминация" - Разместване на тежестта на доказване - Ефективни, пропорционални и възпиращи санкции - Лице, което се представя и се възприема от общественото мнение като ръководител на професионален футболен клуб - Публични изявления, които изключват наемането на футболист, представян като хомосексуалист)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Bucureşti

Страни в главното производство

Жалбоподател: Asociaţia ACCEPT

Ответник: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Предмет

Преюдициално запитване - Curtea de Apel Bucureşti - Тълкуване на член 2, параграф 2, буква а), член 10, параграф 1 и член 17 от Директива 2000/78/EО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, стр. 16, Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7) - Дискриминационни критерии за подбор на персонала на футболен отбор, свързани със сексуалната ориентация - Приложимост на директивата в случай на дискриминационни изявления в пресата при липсата на ефективна процедура за наемане - Факти, които дават възможност да се презюмира наличието на пряка или непряка дискриминация - Тежест на доказване - Режим на санкции, приложим при неспазване на разпоредби - Допустимост на национална правна уредба, която не допуска наказване с налагане на глоба по административен ред след изтичането на шестмесечен давностен срок - Задължение за налагане на ефективна, пропорционална и възпираща санкция

Диспозитив

Член 2, параграф 2 и член 10, параграф 1 от Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите трябва да се тълкуват в смисъл, че факти като тези, които са в основата на спора в главното производство, могат да бъдат квалифицирани като "факти, от които може да бъде заключено, че е налице дискриминация", що се отнася до професионален футболен клуб, щом като съответните изявления са направени от лице, което се представя и се възприема от общественото мнение като основен ръководител на този клуб, без обаче да има непременно правото да ангажира клуба или да го представлява по въпросите на наемането на работа.

Член 10, параграф 1 от Директива 2000/78 трябва да се тълкува в смисъл, че в хипотезата, при която факти като тези, които са в основата на спора в главното производство, биха били квалифицирани като "факти, от които може да бъде заключено, че е налице дискриминация", основана на сексуална ориентация, при наемането на играчи от професионален футболен клуб, тежестта на доказване, така както тя е уредена в член 10, параграф 1 от Директива 2000/78, не налага да се изисква доказателство, което не би било възможно да бъде представено, без да се накърни правото на зачитане на личния живот.

Член 17 от Директива 2000/78 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, по силата на която при установяване на дискриминация, основана на сексуална ориентация, по смисъла на тази директива, е възможно да се наложи само предупреждение като това в главното производство, когато подобна констатация е направена след изтичането на шестмесечния срок на погасителна давност, считано от датата на настъпване на фактите, щом като съгласно същата тази правна уредба такава дискриминация не се наказва при материалноправни и процесуалноправни условия, придаващи на санкцията ефективен, пропорционален и възпиращ характер. Задача на запитващата юрисдикция е да прецени дали е такъв случаят с разглежданата в главното производство правна уредба, и ако това е така, да тълкува националното право в светлината на текста и на целта на посочената директива за осъществяване на търсения от нея резултат.

____________

1 - ОВ C 126, 28.04.2012 г.