Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 23 października 2013 r. – Solberg przeciwko EMCDDA

(Sprawa F-148/12)1

(Służba publiczna – Były członek personelu tymczasowego – Sprawozdanie z oceny – Interes prawny – Obowiązek uzasadnienia – Zakres uznania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Ulrik Solberg (Lizbona, Portugalia) (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (przedstawiciele: D. Storti, pełnomocnik, wspierany przez adwokata B. Wägenbaura)Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie sporządzenia sprawozdania z oceny skarżącego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.U. Solberg pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii.