Recurs introdus la 29 iunie 2021 de către România împotriva hotărârii Tribunalului (Camera a zecea extinsă) pronunțate la 14 aprilie 2021 în cauza T-543/19, România / Comisia

(Cauza C-401/21 P)

Limba de procedură: româna

Părţile

Recurentă: România (reprezentanți: E. Gane, L.-E. Baţagoi, agenţi)

Cealaltă parte : Comisia Europeană

Concluziile recurentei

să admită recursul, să anuleze integral Hotărârea Tribunalului în cauza T-543/19, să rejudece cauza T-543/19, admițând acțiunea în anularea parțială a Deciziei Comisiei C(2019)4027 final, în măsura în care Comisia a aplicat o rată de cofinanțare de 75%, iar nu de 85%, pentru axele prioritare 1 și 2 ale programului operațional,

sau

să admită recursul, să anuleze integral Hotărârea Tribunalului în cauza T-543/19 și să trimită cauza T-543/19 spre rejudecare Tribunalului UE, iar, în rejudecare, acesta să admită acțiunea în anulare și să anuleze parțial Decizia Comisiei C(2019)4027 final, în măsura în care Comisia a aplicat o rată de cofinanțare de 75%, iar nu de 85%, pentru axele prioritare 1 și 2 ale programului operațional;

să oblige Comisia la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

În susținerea acțiunii, România invocă trei motive:

A. Interpretarea și aplicarea eronată a articolului 139 alineatul (6) litera (a) din Regulamentul 1303/2013 prin raportare la articolul 137 alineatul (1) literele (a) și (d) și alineatul (2), la articolul 131, la articolul 135 alineatul (2) și la articolul 139 alineatele (1), (2) și (7) din același regulament

România consideră că Tribunalul a săvârșit mai multe erori de drept în ceea ce privește distincția dintre cererea finală pentru plata intermediară și acceptarea conturilor, ignorând în mod nejustificat rolul acestei din urmă etape și considerând că rata de cofinanțare aplicabilă pentru calcularea sumei exigibile este cea în vigoare la momentul depunerii cererii finale pentru plata intermediară.

B. Interpretarea și aplicarea eronată a principiului anualității contabile

România consideră că Tribunalul a interpretat și aplicat eronat principiul anualității contabile, atunci când a stabilit că a aplica cheltuielilor efectuate în cursul unui exercițiu contabil și înscrise în sistemul contabil o rată de cofinanțare adoptată ulterior depunerii cererii finale pentru plata intermediară ar echivala cu încălcarea respectivului principiu.

C. Interpretarea și aplicarea eronată a principiului neretroactivității

România consideră că Tribunalul a interpretat și aplicat eronat principiul neretroactivității, atunci când a stabilit că rata de cofinanțare prevăzută de Decizia de punere în aplicare C(2018)8890 final din 12 decembrie 2018 nu se aplică cheltuielilor efectuate în cursul exercițiului contabil 2017-2018, întrucât situația juridică a României era deja încheiată la momentul la care aceasta a intrat în vigoare - 12 decembrie 2018 -, în sensul că exercițiul contabil se finalizase la 30 iunie 2018, iar cererea finală pentru plata intermediară fusese transmisă la 6 iulie 2018.

____________