Жалба, подадена на 18 септември 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-90/13)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: L. Mansullo, адвокат)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението, с което се отхвърля искането на жалбоподателя за обезщетение на вредите, понесени поради твърдяно нарушение на правото му на поверителност, поради изпращането от страна на ответника на писмо, отнасящо се до положението на жалбоподателя, на адвокат, който не го е представлявал

Искания на жалбоподателя

да се отмени, независимо от това как е формулирано, решението за отхвърляне на искането от 26 октомври 2012 г., адресирано от жалбоподателя до Комисията, която го е получила надлежно,

да се отмени, независимо от това как е формулирано, решението за отхвърляне на искането от 4 юли 2012 г., адресирано от жалбоподателя до Комисията, която го е получила надлежно,

да се отмени, независимо от това как е формулирано, решението за отхвърляне на административната жалба от 26 септември 2012 г., подадена срещу решението за отхвърляне на искането от 9 март 2012 г., адресирано от жалбоподателя до Комисията, която го е получила надлежно,

да се отмени докладната записка от 12 ноември 2013 г., обозначена в горния десен ъгъл на първата си страница с номер „HR.D.2/MB/ac/Ares(2012)1332162“,да се отмени докладната записка от 27 септември 2012 г., обозначена в горния десен ъгъл на първата си страница с номер „Ref Ares (2012) 1131229-27/09/2012“,да се отмени, независимо от това как е формулирано, решението за отхвърляне на административната жалба от 10 март 2013 г.,да се отмени, независимо от това как е формулирано, решението за отхвърляне на административната жалба от 2 януари 2013 г.,quatenus oportet, да се отмени докладната записка от 29 април 2013 г., обозначена в горния десен ъгъл на първата от трите си ст

раници с номер „Ref. Ares(2013)977767 - 29/04/2013“,да се осъди Комисията да изплати на жалбоподателя сумата от 10 000,00 EUR, заедно с лихва в размер на 10

 % годишно, с годишна капитализация, считано от 28 февруари 2013 г. до окончателното изплащане на посочената сума,да се ос

ъди Комисията да изплати на жалбоподателя сумата от 25 000,00 EUR, заедно с лихва в размер на 10 % годишно, с годишна капита

лизация, считано от 5 ноември 2012 г. до окончателното изплащане на посочената сума,да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.