Överklagande ingett den 2 april 2021 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (tredje avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 27 januari 2021 i mål T-699/17, Republiken Polen mot Europeiska kommissionen

(Mål C-207/21 P)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: R. Tricot, Ł. Habiak, K. Herrmann och C. Valero)

Övriga parter i målet: Republiken Polen, Ungern, Republiken Bulgarien, Konungariket Belgien, Konungariket Sverige, Republiken Frankrike

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva i dess helhet den dom som tribunalen meddelade den 27 januari 2021 i mål T-699/17, Republiken Polen mot Europeiska kommissionen;

underkänna den första rättsliga grund som åberopats av Republiken Polen i mål T-699/17;

återförvisa målet till tribunalen såvitt avser den andra, den tredje, den fjärde och den femte grunden, i det att dessa grunder inte blivit föremål för prövning vid tribunalen, och

förordna att beslut om rättegångskostnaderna vid tribunalen och domstolen ska anstå.

Grunder och huvudargument

Kommissionen anser att tribunalens dom i mål T-699/17 ska upphävas, i det att domen innehåller fel som lett till åsidosättande av artikel 16.4 och 16.5 FEU.

Tribunalen underlät att iaktta den klart och tydligt angivna tidsramen för den i artikel 16.5 FEU föreskrivna övergångsperioden, genom att utgå från det grundläggande antagandet i punkterna 40 och 41 i den överklagade domen att medlemsstaternas rätt enligt artikel 3.2 i protokoll nr 36 att begära omröstning med kvalificerad majoritet enligt artikel 3.3 i protokollet (reglerna enligt Nice-fördraget) bibehåller sin effektivitet även efter utgången av övergångsperioden den 31 mars 2017. Vidare åsidosatte tribunalen den allmänna definitionen av kvalificerad majoritet som införts genom Lissabon-fördraget i artikel 16.4 FEU och som trädde i kraft den 1 november 2014, som ökade den demokratiska legitimiteten hos rådets och den enligt artikel 75 i direktiv 2010/75/EU1 inrättade kommitténs omröstningar. På detta sätt begränsade tribunalen den fulla verkan av denna allmänna definition.

Vidare underlät tribunalen att iaktta fast rättspraxis om att övergångsbestämmelser ska tolkas restriktivt, genom att i punkterna 48 och 50 i den överklagade domen företa en extensiv tolkning av den tidsram inom vilken de i artikel 16.5 FEU och artikel 3.2 i protokoll nr 36 angivna övergångsbestämmelserna ska tillämpas.

I strid med vad som anges i punkterna 53, 54 och 55 i den överklagade domen innebär tribunalens tolkning av artikel 3.2 i protokoll nr 36 ett åsidosättande av rättssäkerhetsprincipen, i det att den innebär en tillämpning av Nice-fördragets definition av kvalificerad majoritet, föreskriven i artikel 3.3 i protokoll nr 36, vilket är oförutsebart och osäkert med avseende på dess tillämpning i tiden.

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 2010, s. 17).