Žalba koju je 25. svibnja 2021. podnijela PNB Banka AS protiv rješenja Općeg suda (deseto vijeće) od 12. ožujka 2021. u predmetu T-50/20, PNB Banka/ESB

(predmet C-326/21 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: PNB Banka AS (zastupnik: O. Behrends, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska središnja banka (ESB)

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine pobijano rješenje;

poništi, u skladu s člankom 264. UFEU-a, odluku ESB-a od 19. studenoga 2019. kojom je to tijelo odbilo naložiti žaliteljevom stečajnom upravitelju da omogući odvjetniku kojeg je ovlastio žaliteljev upravni odbor pristup njegovim prostorijama, uvid u njegove podatke i pristup njegovom osoblju i sredstvima;

vrati predmet na ponovno odlučivanje Općem sudu radi odlučivanja o tužbi za poništenje, ako Sud ne može donijeti odluku o meritumu predmeta; i

naloži ESB-u snošenje žaliteljevih troškova i troškova žalbenog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti svoje žalbe žalitelj ističe dvanaest žalbenih razloga.

Prvi žalbeni razlog: Opći sud neosnovano se pozvao na sudsku praksu koja se odnosi na tužbe koje su podnijele osobe koje nisu adresati akta protiv akata Unije opće primjene koji zahtijevaju prenošenje ili podrazumijevaju nacionalne provedbene akte i primjenjuje takvu sudsku praksu na ovaj predmet koji se odnosi na izravnu tužbu protiv pojedinačnog akta Unije koji se može osporavati samo tužbom za poništenje na temelju članka 263. UFEU-a i koji ima izravne učinke bez potrebe provedbe.

Drugi žalbeni razlog: pobijano rješenje krši načelo da pristup Sudu u kontekstu članka 263. UFEU-a ne može ovisiti o državama članicama.

Treći žalbeni razlog: pobijano rješenje nije u skladu s isključivom nadležnosti Suda Europske unije u skladu s člankom 263. UFEU-a.

Četvrti žalbeni razlog: pobijano rješenje nije u skladu s načelom da se pravni lijek ne smatra učinkovitim ako je zbog strukturnih razloga on teoretski ili iluzoran.

Peti žalbeni razlog: pobijano rješenje krši članak 51. Povelje.

Šesti žalbeni razlog: pobijano rješenje temelji se na pogrešnom teleološkom smanjivanju ESB-ovih nadležnosti bonitetnog nadzora.

Sedmi žalbeni razlog: Opći sud nije uzeo u razmatranje okolnost da se analiza prema članku 47. Povelje mora temeljiti na načinu na koji relevantna europska institucija zapravo postupa i može postupati, a ne samo na njezinoj ovlasti izdavanja formalnih obvezujućih naloga trećim osobama.

Osmi žalbeni razlog: pobijano rješenje temelji se na pogrešnom razlikovanju između pravila o bonitetnom nadzoru i pravila o stečaju.

Deveti žalbeni razlog: Opći sud pogrešno je pretpostavio da ESB nema potrebnu nadležnost.

Deseti žalbeni razlog: pobijano rješenje temelji se na pogrešnoj pretpostavci o učincima povlačenja dozvole na nadležnost ESB-a.

Jedanaesti žalbeni razlog: Opći sud pogrešno je pretpostavio da je ESB postupio u skladu s presudom od 5. studenoga 2019., ECB i drugi/ Trasta Komercbanka i drugi (C-663/17 P, C-665/17 P i C-669/17 P, EU:C:2019:923).

Dvanaesti žalbeni razlog: Opći sud nije pravilno odgovorio na žaliteljeve tužbene razloge o njegovu pravu na saslušanje, obvezi obrazlaganja i načelu nemo auditur.

____________