Решение на Съда (първи състав) от 7 март 2019 г. — Balázs-Árpád Izsák, Attila Dabis/Европейска комисия, Унгария, Република Гърция, Румъния, Словашка република

(Дело C-420/16 P)1

(Обжалване — Институционално право — Гражданска инициатива — Регламент (ЕС) № 211/2011 — Регистрация на предложената гражданска инициатива — Член 4, параграф 2, буква б) — Условие предложението да не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Европейската комисия да представи предложение за правен акт на Съюза с цел изпълнение на Договорите — Тежест на доказване — Икономическо, социално и териториално сближаване — Член 174 ДФЕС — Гражданска инициатива „Политика на сближаване за равенството на регионите и запазването на регионалните култури“ — Искане за регистрация — Отказ на Комисията)

Език на производството: унгарски

Страни

Жалбоподатели: Balázs-Árpád Izsák, Attila Dabis (представител: D. Sobor, ügyvéd)

Други страни в производството: Европейска комисия (представители: K. Banks, K. Talabér-Ritz, H. Krämer и B.-R. Killmann), Унгария (представител: M. Z. Fehér), Република Гърция, Румъния (представители: R. H. Radu, C. R. Canţăr, C.-M. Florescu, L. Liţu и E. Gane), Словашка република (представител: B. Ricziová)

Диспозитив

Отменя решение на Общия съд на Европейския съюз от 10 май 2016 г., Izsák и Dabis/Комисия (T-529/13, EU:T:2016:282).

Отменя Решение C(2013) 4975 окончателен на Комисията от 25 юли 2013 година относно искането за регистрация на европейската гражданска инициатива „Политика на сближаване за равенството на регионите и запазването на регионалните култури“.

Осъжда Европейската комисия да заплати съдебните разноски както във връзка с първоинстанционното производство, така и във връзка с производството по обжалване.

Унгария, Румъния и Словашката република понасят собствените си съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 392, 24.10.2016 г.