Odvolanie podané 24. novembra 2020: Španielske kráľovstvo proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 23. septembra 2020 vo veci T-370/19, Španielsko/Komisia

(vec C-632/20 P)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: S. Centeno Huerta, splnomocnená zástupkyňa)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľa

vyhovieť predmetnému odvolaniu a zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2020, vo veci T-370/19 proti Európskej komisii,

rozhodnúť o žalobe o neplatnosť tak, že sa zruší rozhodnutie Komisie z 18. marca 2019 o účasti národného regulačného orgánu Kosova v Orgáne európskych regulátorov pre elektronické komunikácie1 a

v každom prípade zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Španielske kráľovstvo podáva odvolanie proti rozsudku Všeobecného súdu z 23. septembra 2020, vo veci T-370/19 proti Európskej komisii, a to z nasledujúcich dôvodov:

-    Nesprávny výklad pojmu „tretia krajina“ na účely článku 35 nariadenia 2018/19712 vo svetle Zmlúv o EÚ a vo svetle medzinárodného práva.

-    Nesprávny výklad a uplatnenie článku 111 DSP Kosovo v spojení s článkom 35 nariadenia 2018/1971, keďže boli nesprávne vyložené dôsledky absencie postoja Európskej únie k štatútu Kosova v medzinárodnom práve.

-    Nesprávny výklad článku 35 nariadenia 2018/1971 v spojení s článkom 111 DSP Kosovo, keďže uvádzaná spolupráca nezahŕňa účasť v BEREC a v Rade regulačných orgánov Úradu BEREC.

-    Nesprávne právne posúdenie spočívajúce v tom, že Všeobecný súd považoval článok 17 ZEÚ za platný právny základ pre vydanie napadnutého rozhodnutia.

-    Nesprávny výklad článku 35 ods. 2 nariadenia 2018/1971, keďže Všeobecný súd sa domnieval, že Európska komisia môže prijímať pracovné normy jednostranne.

Vyhovenie ktorémukoľvek z týchto dôvodov bude mať za následok vyhovenie odvolaniu a následne preskúmanie žaloby o neplatnosť a jej vyhovenie, v dôsledku čoho bude zrušené rozhodnutie Komisie z 18. marca 2019 o účasti národného regulačného orgánu Kosova v Orgáne európskych regulátorov pre elektronické komunikácie.

____________

1 Ú. v. EÚ C 115, 2019, s. 26.

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1971 z 11. decembra 2018, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC), ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/2120 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1211/2009 (Ú. v. EÚ L 321, 2018, s. 1).