Преюдициално запитване от Curtea de Apel Timişoara (Румъния), постъпило на 26 януари 2021 г. — T.A.C./ANI

(Дело C-40/21)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Timişoara

Страни в главното производство

Жалбоподател: T.A.C.

Ответник: ANI

Преюдициални въпроси

Трябва ли принципът на пропорционалност на наказанията, установен в член 49 от Хартата на основните права на Европейския съюз, да се тълкува в смисъл, че се прилага и по отношение на деяния, различни от формално определените от националния закон като престъпления, които обаче могат да се считат за „наказателни обвинения“ по смисъла на член 6 от Европейската конвенция за правата на човека, с оглед на критериите, изведени в практиката на Европейския съд по правата на човека, и по-специално на критерия за тежест на наказанието, както в случая по главното производство, който се отнася до оценката на конфликта на интереси, която може да доведе до налагането на допълнително наказание, което се състои в забрана за заемане на изборни публични длъжности за период от три години?

При утвърдителен отговор на първия въпрос, трябва ли принципът на пропорционалност на наказанията, установен в член 49 от Хартата на основните права на Европейския съюз, да се тълкува в смисъл, че не допуска разпоредба на националното законодателство за транспониране, съгласно която при установяване на конфликт на интереси на лице, заемащо изборна публична длъжност, се налага автоматично по силата на закона (ope legis) допълнителното наказание „забрана за заемане на изборни публични длъжности за период от три години“, без да се предоставя възможност за налагане на наказание, пропорционално на извършеното нарушение?

Трябва ли правото на труд, гарантирано от член 15, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз, както и правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, гарантирано от член 47 от Хартата, да се тълкуват в смисъл, че не допускат разпоредба на националното законодателство за транспониране, съгласно която при установяване на конфликт на интереси на лице, заемащо изборна публична длъжност, се налага автоматично по силата на закона (ope legis) допълнителното наказание „забрана за заемане на изборни публични длъжности за период от три години“, без да се предоставя възможност за налагане на наказание, пропорционално на извършеното нарушение?

____________