Kasační opravný prostředek podaný dne 13. dubna 2021 Évariste Boshab proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 3. února 2021 ve věci T-111/19, Évariste Boshab v. Rada Evropské unie

(Věc C-242/21 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Évariste Boshab (zástupci: T. Bontinck, P. De Wolf, T. Payan, A. Guillerme, advokáti)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 3. února 2021, doručený dne 3. února 2021, ve věci Evariste Boshab v. Rada Evropské unie (T-111/19);

rozhodl o žalobě ve věci samé a zrušil rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1940 ze dne 10. prosince 2018, v rozsahu, v němž ponechává žalobce v č. 8 přílohy rozhodnutí 2010/788/SZBP, jakož i prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1931 ze dne 10. prosince 2018, v rozsahu, v němž ponechává žalobce v č. 8 přílohy Ia nařízení (ES) č. 1183/20051 ;

uložil Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení v obou stupních.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Svým kasačním opravným prostředkem se navrhovatel domáhá zrušení rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 3. února 2021, Evariste Boshab v. Rada Evropské unie ve věci T-111/19, na jehož podporu předkládá dva důvody kasačního opravného prostředku vycházející z porušení práva na obhajobu a zjevně nesprávného posouzení.

Stran prvního důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatel tvrdí, že Tribunál porušil jeho právo na obhajobu a zejména právo být vyslechnut, jelikož:

konstatoval, že opožděné sdělení Radou Evropské unie, aniž se navrhovatel mohl před rozhodnutím o prodloužení dotčených omezujících opatření vyjádřit, nepředstavuje porušení práva být vyslechnut, jelikož rozhodnutí nepředstavuje novou skutečnost; a

nevyvodil nezbytné závěry z okolnosti, že Rada v projednávané věci neučinila žádné ověření.

Stran druhého důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatel tvrdí, že se Tribunál dopustil zjevně nesprávného posouzení, jelikož:

nezohlednil, že omezující opatření mají zajišťovací a již per definitionem dočasnou povahu a jejich platnost vždy závisí na přetrvávání skutkových a právních okolností, které vedly k jejich přijetí, jakož i na potřebě jejich zachování za účelem dosažení jejich cíle;

nekonstatoval, že skutečnosti uvedené Radou nebyly s to odůvodnit jakékoli jednání splňující podmínky kritéria zápisu do sporných seznamů, tedy jednání představující závažná porušování lidských práv; a

nevytýkal skutečnost, že Rada nezkoumala skutečnosti předložené navrhovatelem v rámci přezkumného řízení a že na tomto základě neprovedla vlastní ověření.

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 1183/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice (Úř. věst. L 193, 23.7.2005, s. 1). (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Úř. věst. 2008, L 352M , s. 231 (MT).