VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (toinen jaosto)

2 päivänä heinäkuuta 2009

Asia F-98/08

Bart Nijs

vastaan

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin

Henkilöstö – Virkamiehet – Ylennys – Vuoden 2008 ylennyskierros – Kanne, joka on selvästi perusteeton ja jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat 

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Nijs vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan tilintarkastustuomioistuimen päätöksen olla ylentämättä häntä vuonna 2008, sellaisena kuin tämä päätös ilmenee tilintarkastustuomioistuimen pääsihteerin laatimasta vuoden 2008 ylennyskierroksella ylennettyjen virkamiesten luettelosta (Henkilöstötiedote nro 32‑2008, 5.5.2008), jossa ei ole mainittu hänen nimeään, sekä tämän päätöksen valmistelevat toimet ja sitä seuranneet toimet, ja velvoittamaan tilintarkastustuomioistuimen maksamaan vahingonkorvausta.

Ratkaisu: Kanne jätetään osittain tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat, ja osittain hylätään selvästi perusteettomana. Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kanne – Kumoamiskanne – Vahingonkorvausvaatimus – Tutkimatta jättäminen vahingonkorvaukseen tähtäävän oikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn puuttumisen vuoksi

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)


Vahingonkorvausvaatimus on jätettävä tutkimatta, sillä sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artiklassa tarkoitetun oikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn noudattamatta jättämisen vuoksi, kun virkamies ei ole ensin toimittanut vaatimusta väitetyn vahingon korvaamisesta.

(ks. 27 kohta)