9. juulil 2010 esitatud hagi - Hecq versus komisjon

(kohtuasi F-56/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: André Hecq (Chaumont-Gistoux (Belgia)) (esindaja: advokaat L. Vogel)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega keelduti teatavate arstitasude täielikust hüvitamisest.

Hageja nõuded

tühistada ravikindlustussüsteemi Brüsseli maksubüroo 20. oktoobri 2009. aasta otsus (arve nr 171), millega keelduti hagejale täielikult hüvitamast nelja üldarsti konsultatsiooni 17. veebruaril, 2. aprillil, 23. aprillil ja 11. mail 2009, kahte eriarsti konsultatsiooni 6. aprillil ja 15. juunil 2009 ning psühhiaater Vandenborre poolt välja kirjutatud ning kahel korral - 22. ja 22. septembril 2009 - välja ostetud ravimite hinda;

tühistada, niivõrd kui see on vajalik, ametisse nimetava asutuse 13. aprilli 2010. aasta otsus osas, milles sellega jäeti rahuldamata hageja 20. jaanuari 2010. aasta kaebus kõnesoleva 20. oktoobri 2009. aasta otsuse peale;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________