Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 20 września 2011 r. - Van Soest przeciwko Komisji

(Sprawa F-117/10)1

(Służba publiczna - Nabór - Konkurs - Warunki dopuszczenia - Wymagany dyplom - Pojęcie dyplomu poświadczającego ukończenie szkoły średniej i dającego dostęp do studiów wyższych - Decyzje komisji konkursowej - Charakter kontroli wykonywanej przez organ powołujący)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Barry Van Soest (Etterbeek, Belgia) (przedstawiciel: adwokat S. Pappas)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji kończącej postępowanie w sprawie naboru skarżącego, będącego laureatem konkursu wpisanym na listę rezerwy kadrowej, ze względu na to, że nie posiada on dyplomu ukończenia szkoły średniej dającego dostęp do studiów wyższych

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez B. Van Soesta.

____________

1 - Dz.U. C 30 z 29.1.2011, s. 66.