Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 7ης Ιουλίου 2011 – Pedeferri κ.λπ. κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-57/10) 1

(Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Προσφυγή – Πρόσωπα τα οποία διεκδικούν την ιδιότητα του μονίμου ή εκτάκτου υπαλλήλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Απαράδεκτο – Μη τήρηση της προ της ασκήσεως της προσφυγής διαδικασίας)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες: Stefano Pedeferri (Mornago, Ιταλία) κ.λπ. (εκπρόσωπος: G. Vistoli, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Currall και D. Martin, A. Dal Ferro, δικηγόρος)

Αντικείμενο

Αίτημα με το οποίο επιδιώκεται να αναγνωρισθεί ότι οι προσφεύγοντες εμπίπτουν στο καθεστώς των υπαλλήλων.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης διατάσσει:

Απορρίπτει την προσφυγή ως απαράδεκτη.

Οι προσφεύγοντες φέρουν τα δικαστικά έξοδά τους καθώς και τα έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

____________

1 ΕΕ C 55 της 19/2/2011, σ. 36.