2021 m. sausio 18 d. Corte suprema di cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) / Ryanair DAC

(Byla C-33/21)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte suprema di cassazione

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorės: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Kita kasacinio proceso šalis: Ryanair DAC

Prejudicinis klausimas

Ar [iš dalies pakeisto Reglamento Nr. 1408/711 ] 14 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktyje vartojamą sąvoką „pagal darbo sutartį dirbantis asmuo [daugiausia] dirba valstybės narės teritorijoje, kurioje jis gyvena“ galima aiškinti analogiškai sąvokai, kuri (teismų bendradarbiavimo civilinėse bylose, jurisdikcijos ir individualių darbo sutarčių srityje) [Reglamento (EB) Nr. 44/20012 ] 19 straipsnio 2 punkto a papunktyje apibrėžiama kaip „įprastinė darbuotojo darbo vieta“, kiek tai taip pat susiję su aviacijos sektoriumi ir orlaivių įgula [Reglamentas (EEB) Nr. 3922/913 ], remiantis ESTT jurisprudencija, nurodyta motyvuojamojoje dalyje?

____________

1     1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL L 149, 1971, p. 2; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 35).

2     2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 12, 2001, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42).

3     1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje (OL L 373, 1991, p. 4; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 1 t., p. 348).