Προσφυγή της 20ής Σεπτεμβρίου 2021 – Kubara κατά EUIPO (good calories)

(Υπόθεση T-602/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Kubara sp. z o.o. (Częstochowa, Πολωνία) (εκπρόσωπος: A. Suskiewicz, νομική σύμβουλος)

Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO

Επίδικο σήμα: Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης good calories – Υπ’ αριθ. 18 193 512 αίτηση καταχωρίσεως

Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 14ης Ιουλίου 2021 στην υπόθεση R 2167/2020-1

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

–    να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·

–    να καταδικάσει το EUIPO στα δικαστικά έξοδα.

Προβαλλόμενοι λόγοι

Παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχεία β΄ και γ΄, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

Παραβίαση της αρχής της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της αρχής της ασφάλειας δικαίου λόγω της καταχώρισης εκ μέρους του EUIPO ως σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των σημείων «Fit calories» και «GREEN CALORIES»·

Μη διενέργεια εκ μέρους του πρώτου τμήματος προσφυγών του EUIPO πλήρους ανάλυσης του καταλόγου των προϊόντων και των υπηρεσιών για τα οποία δεν έγινε δεκτή η καταχώριση του επίδικου σήματος.

____________