Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 13 februari 2014 – Moës / Commissie

(Zaak F-20/13)1

Procestaal: Frans

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

____________

1     PB C 114 van 20.4.2013, blz. 48.