Жалба, подадена на 15 юли 2011 г. - ZZ/Комисия

(Дело F-68/11)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: S. Rodrigues, A. Blot и C. Bernard-Glanz, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията за прекратяване на трудовия договор за неопределено време на жалбоподателя.

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда на публичната служба на Европейския съюз:

да отмени решението на органа, оправомощен да сключва договори (наричан по-нататък "ООСД") от 30 септември 2010 г. за прекратяване на неговия трудов договор за неопределено време,

освен това, доколкото е необходимо, да отмени решението на ООСД от 14 април 2011 г., с което се отхвърля подадената на 23 декември 2010 г. жалба съгласно член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________