Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 30. junija 2021 vložilo Višje sodišče v Mariboru (Slovenija) – FV / NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

(Zadeva C-405/21)

Jezik postopka: slovenščina

Predložitveno sodišče

Višje sodišče v Mariboru

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: FV

Tožena stranka: NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je potrebno člen 3(1), v zvezi z 8. ter 8a členoma Direktive Sveta 93/13/EGS1 razlagati tako, da ne nasprotujeta določbam nacionalne zakonodaje, ki predpostavki „dobre vere“ in „znatnega neravnotežja“ določata kot alternativni (ločeni, samostojni in medsebojno neodvisni predpostavki), zaradi česar za odločitev o nepoštenosti pogodbenega pogoja zadošča obstoj odločilnih dejstev, ki se podrejajo zgolj eni izmed njiju?

____________

1     Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288).