Προσφυγή της 29ης Ιουλίου 2007 - Brown και Volpato κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-75/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Colin Brown (Βρυξέλλες, Βέλγιο) και Alberto Volpato (Μόσχα, Ρωσία) (Εκπρόσωποι: B. Cortese και C. Cortese, δικηγόροι)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα των προσφευγόντων

Οι προσφεύγοντες ζητούν από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που δημοσιεύθηκε στο δελτίο "Διοικητικές πληροφορίες", τεύχος 55-2006 της 17ης Νοεμβρίου 2006, καθόσον προβλέπει την προαγωγή των προσφευγόντων στον βαθμό AD 9, κλιμάκιο 1, για την περίοδο προαγωγών 2006·

κατά το μέτρο που είναι αναγκαίο, να ακυρώσει τις αποφάσεις της Επιτροπής της 23ης Απριλίου 2007, καθόσον απέρριψαν τις διοικητικές ενστάσεις των προσφευγόντων·

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Οι προσφεύγοντες, μόνιμοι υπάλληλοι της Επιτροπής, βάλλουν κατά της αποφάσεως περί προαγωγής τους, για την περίοδο προαγωγών 2006, στον βαθμό AD 9, νέο εμβόλιμο βαθμό, από 1ης Μαΐου 2004, μεταξύ των βαθμών AD 8 (πρώην Α 7) και AD 10 (πρώην Α 6). Υποστηρίζουν ότι δεν έπρεπε να προαχθούν στον βαθμό AD 9, αλλά στον βαθμό AD 10, όπως έγινε στο πλαίσιο της περιόδου προαγωγών 2004 για τους υπαλλήλους οι οποίοι, όπως οι προσφεύγοντες, στις 30 Απριλίου 2004 ήσαν τοποθετημένοι στον βαθμό Α 7 και ήσαν προακτέοι στον ανώτερο βαθμό Α 6.

Οι προσφεύγοντες προβάλλουν λόγους που ομοιάζουν σε μεγάλο βαθμό προς τον πρώτο και τον τρίτο από τους λόγους ακυρώσεως των οποίων έγινε επίκληση στην υπόθεση F-105/06 1.

____________

1 - EE C 281 της 18.11.2006, σ. 45.