Beroep ingesteld op 21 oktober 2010 - De Pretis Cagnodo en Trampuz / Europese Commissie

(Zaak F-104/10)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partijen: Mario Alberto de Pretis Cagnodo en Serena Trampuz (Trieste, Italië) (vertegenwoordiger: C. Falagiani, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit houdende weigering om 100 % vergoeding van bepaalde ziektekosten te geven die zijn gemaakt voor de opname in een ziekenhuis van een echtgenote van een gepensioneerd ambtenaar

Conclusies van de verzoekende partijen

de uitvoering van de procedure van gedwongen invordering van de betrokken bedragen opschorten of, in elk geval, voorlopig verbieden, gelet op de fumus boni juris van het onderhavige verzoek, de ernstige vermogensschade die verzoekers anders zouden lijden en het gebrek aan duidelijkheid met betrekking tot de vaststelling van de betwiste bedragen en, derhalve, de automatische inhouding op het pensioen van De Pretis-Cagnodo voorlopig verbieden;

na te hebben vastgesteld en verklaard dat Trampuz geen enkel verwijt kan worden gemaakt met betrekking tot de berekening en de betaling van de kosten voor ziekenhuisopname zoals die door de kliniek waarin zij was opgenomen werden verlangd, dat de ziekte waardoor Trampuz moest worden opgenomen en moest worden geopereerd als "ernstig" moet worden beschouwd en dat de duur van de opname onvermijdelijk en vanuit therapeutisch oogpunt gezien correct was, verklaren dat verzoekers zijn vrijgesteld van elke terugbetaling van de door het afwikkelingsbureau te Ispra gedane betalingen en, dientengevolge, de Commissie gelasten om het verzoek om terugbetaling van het bedrag van 41 833 EUR - of van een eventueel ander bedrag dat eventueel zal worden vastgesteld - in te trekken en de automatische inhouding van dit bedrag op het pensioen van De Pretis-Cagnodo te beëindigen;

de verwerende partij verwijzen in de kosten van de procedure.

____________