Odvolanie podané 11. decembra 2020: Colin Brown proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 5. októbra 2020 vo veci T-18/19, Brown/Komisia

(vec C-675/20 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Colin Brown (v zastúpení: I. Van Damme, advocaat)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia a Rada Európskej únie

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok o ponechaní napadnutého rozhodnutia1 ,

na základe celého spisu, ktorý má k dispozícii, dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie treba zrušiť, a nariadil, aby nárok odvolateľa na príspevok na expatriáciu a na náhradu cestovných výdavkov bol obnovený s účinnosťou od 1. decembra 2017 a aby príspevky, ktoré neboli vyplatené v období od 1. decembra 2017 a dňom obnovenia nároku odvolateľa, mu boli vyplatené s úrokmi, a

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy odvolacieho konania a konania na Všeobecnom súde.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod je založený na skutočnosti, že Všeobecný súd nesprávne vyložil článok 4 ods. 1 písm. a) prílohy VII služobného poriadku v súvislosti s povolením alebo požiadavkou odňatia nároku úradníka na príspevok na expatriáciu z dôvodu nadobudnutia štátneho občianstva štátu, na ktorého území sa nachádza miesto výkonu práce, pokiaľ nedošlo k zmene miesta výkonu práce úradníka.

Druhý odvolací dôvod je založený na skutočnosti, že uplatnenie článku 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku na odvolateľa v rozsudku Všeobecného súdu a v napadnutom rozhodnutí Komisie vedie k bezdôvodnej diskriminácii.

____________

1 Rozhodnutie Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov z 19. marca 2018, ktorým sa žalobcovi odňali príspevok na expatriáciu a náhrada cestovných výdavkov od 1. decembra 2017.