Προσφυγή ασκηθείσα στις 16 Ιουνίου 2006 - Lesniak κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-67/06)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Christophe Lesniak (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (Εκπρόσωποι: S. Orlandi, A.. Coolen, J.-N. Louis και E. Marchal, δικηγόροι)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να αναγνωρίσει την έλλειψη νομιμότητας του άρθρου 12 του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ,

να ακυρώσει την απόφαση της 8ης Αυγούστου 2005 με την οποία ο προσφεύγων διορίσθηκε υπάλληλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθόσον με αυτήν καθορίζεται η κατάταξή του στον βαθμό A*6, κλιμάκιο 2, και έναρξη αρχαιότητας κλιμακίου η 1η Σεπτεμβρίου 2005,

να αναγνωρίσει την ύπαρξη δικαιώματος του προσφεύγοντος να τύχει αρωγής εκ μέρους των Κοινοτήτων στις διαδικασίες που θα κινήσει ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων για την υποστείσα ζημία,

να καταδικάσει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Επιτυχών στον διαγωνισμό PE/99/A, του οποίου η προκήρυξη είχε δημοσιευθεί βάσει του παλαιού ΚΥΚ, ο προσφεύγων, τότε προσωρινός υπάλληλος με βαθμό A6 (νυν A*10), προσλήφθηκε ως υπάλληλος μετά την έναρξη ισχύος του νέου ΚΥΚ και κατατάχθηκε στον βαθμό A*6.

Επιπλέον των πολύ παρόμοιων ισχυρισμών που προβάλλονται στην υπόθεση F-12/06 1, ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι η Επιτροπή έπρεπε να τον κατατάξει στην ίδια κατηγορία με εκείνην που είχε ως προσωρινός υπάλληλος, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 4, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ. Πράγματι, κατά τον προσφεύγοντα, η διάταξη αυτή έπρεπε να εφαρμόζεται και στους επιτυχόντες των γενικών διαγωνισμών.

____________

1 - ΕΕ C 86 της . 2006, σ. 48.