VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

28 päivänä lokakuuta 2010

Asia F-84/08

Maria Concetta Cerafogli

vastaan

Euroopan keskuspankki (EKP)

Henkilöstö – EKP:n henkilöstö – Vahingonkorvauskanne, jolla vaaditaan korvausta vahingosta, joka on aiheutunut suoraan palvelussuhteen ehtojen ja henkilöstöön sovellettavien sääntöjen väitetystä lainvastaisuudesta – Virkamiestuomioistuimen toimivallan puuttuminen – Tutkimatta jättäminen – Palveluksesta vapauttaminen henkilöstön edustamista varten – Työmäärää ei ole mukautettu – Virhe

Aihe: EY:n perustamissopimukseen liitteenä olevan Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä annetun pöytäkirjan 36.2 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Maria Concetta Cerafogli vaatii EKP:n velvoittamista maksamaan hänelle korvausta vahingosta, joka hänelle on väitetysti aiheutunut ensisijaisesti siitä, että EKP on kieltäytynyt tunnustamasta ammattijärjestöjen tosiasiallista roolia, syrjinnästä, jonka kohteeksi hän on joutunut etenkin siitä syystä, että hän kuuluu henkilöstökomiteaan, ja siitä, ettei hänen työmääräänsä ole mukautettu sen huomioon ottamiseksi, että hänet on vapautettu palveluksesta henkilöstön edustamista varten.

Ratkaisu: EKP velvoitetaan korvaamaan kantajalle 5 000 euroa. Kanne hylätään muilta osin. EKP vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan yksi kolmasosa kantajan oikeudenkäyntikuluista. Kantaja vastaa kahdesta kolmasosasta omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Euroopan keskuspankin työntekijät – Kanne – Kanne yleisesti sovellettavasta toimenpiteestä – Tutkimatta jättäminen

(SEUT 270 artikla; Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 36.2 artikla; henkilöstösääntöjen 90 artikla; Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 41 ja 42 artikla)

2.      Virkamiehet – Euroopan keskuspankin työntekijät – Kanne – Kumoamiskanne, jota ei ole nostettu määräajassa – Vahingonkorvauskanne, jolla pyritään samanlaiseen ratkaisuun – Tutkimatta jättäminen

(Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 36.2 artikla; henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla; Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 42 artikla)

3.      Virkamiehet – Euroopan keskuspankin työntekijät – Kanne – Kumoamiskanteeseen välittömästi liittyvä vahingonkorvausvaatimus

(Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 41 ja 42 artikla; Euroopan keskuspankin henkilöstöön sovellettavien sääntöjen 8.1–8.3.2 artikla)

4.      Virkamiehet – Euroopan keskuspankin työntekijät – Edustaminen – Henkilöstön edustajien suojelu

1.      Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 41 ja 42 artiklasta ilmenee, että unionin tuomioistuimilla on samalla tavalla kuin niillä on toimivalta SEUT 270 artiklan ja henkilöstösääntöjen 90 artiklan nojalla nostettujen henkilöstöä koskevien kanteiden osalta toimivalta käsitellä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä annetun pöytäkirjan 36.2 artiklan soveltamisalaan kuuluvat kanteet ainoastaan siltä osin kuin ne niissä on kyse yksittäistapausta koskevista toimenpiteistä. Ne voivat sitä vastoin käsitellä mainittujen palvelussuhteen ehtojen tai Euroopan keskuspankin henkilöstöön sovellettavien sääntöjen kaltaisista yleisesti sovellettavista toimenpiteistä nostetut kanteet ainoastaan, jos niillä pyritään saamaan mainitut toimenpiteet kumotuksi tai niillä vaaditaan Euroopan keskuspankin velvoittamista korvaamaan mainittujen toimenpiteiden lainvastaisuudesta suoraan aiheutuneet vahingot.

(ks. 45 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑20/01, Cerafogli ym. v. EKP, 11.12.2001 (Kok. H., s. I‑A‑235 ja II‑1075, 35 kohta)

2.      Euroopan keskuspankin työntekijöiden Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä annetun pöytäkirjan 36.2 artiklan ja Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 42 artiklan nojalla nostamiin kanteisiin on analogisesti sovellettava henkilöstösääntöjä koskevaa oikeuskäytäntöä, jonka mukaan vahingonkorvausvaatimusta ei voida ottaa tutkittavaksi, jos virkamies pyrkii saamaan samanlaisen ratkaisun kuin mihin hän olisi päätynyt sellaisen kumoamiskanteen menestyessä, jota hän ei ole nostanut hyvissä ajoin. Virkamies, joka ei ole nostanut henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artiklan mukaisessa määräajassa kumoamiskannetta toimesta, jonka hän väittää olevan itselleen vastainen, ei voi korjata tätä laiminlyöntiään kanteella, jolla hän vaatii korvausta tästä toimesta aiheutuneesta vahingosta ja järjestää näin ollen itselleen uusia kanteen nostamisen määräaikoja.

(ks. 50 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 346/87, Bossi v. komissio, 14.2.1989 (Kok., s. 303, 32 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑20/92, Moat v. komissio, 13.7.1993 (Kok., s. II‑799, 46 kohta) ja asia T‑147/04, Ross v. komissio, 28.6.2005 (Kok. H., s. I‑A‑171 ja II‑771, 48 kohta)

3.      Vaikka Euroopan keskuspankin henkilöstöön sovellettavien sääntöjen 8.2 artiklan nojalla pankin työntekijä voi saattaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi vasta sellaisen oikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn päättymisen jälkeen, joka muodostuu kahdesta vaiheesta eli oikeudenkäyntiä edeltävästä tutkimista koskevasta vaatimuksesta ja tämän jälkeen valituksesta, missään Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 41 ja 42 artiklan säännöksissä ja Euroopan keskuspankin henkilöstöön sovellettavien sääntöjen 8.1–8.3.2 artiklan säännöksissä ei edellytetä vaatimukseen sovellettavaa erityistä menettelyä, joka edeltäisi näitä kahta vaihetta, jos pankki ei ole aiemmin tehnyt kannekelpoista päätöstä.

Tästä seuraa, että kumoamisvaatimukseen liittyvä vahingonkorvausvaatimus voidaan ottaa tutkittavaksi, vaikka kantaja ei ole ennen oikeudenkäyntiä edeltävän tutkimista koskevan vaatimuksen esittämistä saattanut Euroopan keskuspankin käsiteltäväksi vaatimusta kyseisen vahingon korvaamiseksi.

(ks. 54 ja 55 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑130/07, Vinci v. EKP, 16.9.2009 (Kok. H., s. I‑A‑1‑307 ja II‑A‑1‑1651, 51 kohta)

4.      Euroopan keskuspankki tekee virheen, joka voi synnyttää sen vastuun, kun se ei mukauta henkilöstöönsä kuuluvan henkilön työmäärää sen huomioon ottamiseksi, että kyseinen henkilö on vapautettu palveluksesta henkilöstön edustamista varten, mikä voi estää häntä hoitamasta kyseistä tehtävää täysin tyydyttävissä oloissa.

(ks. 58 kohta)