Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 15 października 2014 r. – AY przeciwko Radzie

(Sprawa F-23/11 RENV)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Przekazanie sprawy do Sądu po uchyleniu rozstrzygnięcia – Awans – Postępowanie w sprawie awansu za rok 2010 – Porównanie osiągnięć – Decyzja o nieawansowaniu skarżącego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: AY (przedstawiciel: adwokat É. Boigelot)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i A.F. Jensen, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Rady o nieumieszczeniu skarżącego na listę urzędników awansowanych do grupy zaszeregowania AST 9 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2010 i żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Sprawa T-167/12 P przekazana przez Sąd do ponownego rozpoznania wskutek odwołania.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.AY pokrywa koszty postępowania poniesione przez niego odpowiednio w sprawach F-23/11, T-167/12 P i F 23/11 RENV oraz koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej w sprawie F-23/11.Rada Unii Europejskiej pokrywa koszty postępowania poniesione przez nią w sprawach T-167/12 P i F-23/11 RENV.