Преюдициално запитване от Østre Landsret (Дания), постъпило на 28 май 2021 г. — A1 и A2/I

(Дело C-352/21)

Език на производството: датски

Запитваща юрисдикция

Østre Landsret

Страни в главното производство

Жалбоподатели: A1 и A2

Ответници: I

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 15, параграф 5 от Регламент Брюксел I1 във връзка с член 16, параграф 5 от него да се тълкува в смисъл, че застраховката на корпуса на плавателни съдове за развлечение, които не се използват за търговски цели, попада в обхвата на изключението, предвидено в член 16, параграф 5 от същия регламент, и следователно съгласно член 15, параграф 5 от него е действителен застрахователен договор, съдържащ споразумение относно избор на съд, дерогиращо правилото, предвидено в член 11 от същия?

____________

1 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 2012 г., стр. 1).