Domstolens dom (första avdelningen) av den 26 oktober 2006 (begäran om förhandsavgörande från Audiencia Provincial de Madrid (Spanien)) - Elisa María Mostaza Claro mot Centro Móvil Milenium SL

(Mål C-168/05)(1)

(Direktiv 93/13/EEG - Oskäliga villkor i konsumentavtal - Underlåtenhet att under skiljeförfarandet invända att ett villkor är oskäligt - Möjlighet att framställa en sådan invändning inom ramen för klandertalan mot skiljedomen)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Audiencia Provincial de Madrid

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Elisa María Mostaza Claro

Motpart: Centro Móvil Milenium SL

Saken

Begäran om förhandsavgörande - Audiencia Provincial de Madrid - Tolkning av artikarna 6.1, 7.1 samt punkt 1 q i bilagan till rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169) - Lämpliga och effektiva medel för att förhindra fortsatt tillämpning av oskäliga villkor i konsumentavtal - Konsumenten har inte åberopat skiljeavtalets ogiltighet under skiljeförfarandet

Domslut

Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal skall tolkas så, att en nationell domstol som har att pröva ett yrkande om upphävande av en skiljedom skall pröva huruvida skiljeavtalet är ogiltigt och upphäva denna skiljedom om nämnda avtal innehåller ett oskäligt avtalsvillkor, trots att konsumenten inte har åberopat skiljeavtalets ogiltighet under skiljeförfarandet utan endast inom ramen för klandertalan.

____________

1 - ) EUT C 155, 25.06.2005.