Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 september 2020 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof - Tyskland) – WV mot Landkreis Harburg

(Mål C-540/19)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Civilrättsligt samarbete – Domstols behörighet i fråga om underhållsskyldighet – Förordning (EG) nr 4/2009 – Artikel 3 b – Domstolen i den ort där den underhållsberättigade har hemvist – Regresstalan som väckts av ett offentligt organ som övertagit den underhållsberättigades rättigheter)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: WV

Motpart: Landkreis Harburg

Domslut

Ett offentligt organ, som har väckt en regresstalan för att erhålla återbetalning av belopp som utbetalats såsom underhållsbidrag till en underhållsberättigad, vars rättigheter gentemot den underhållsskyldige övertagits av det offentliga organet, kan åberopa behörighet för domstolen i den ort där den underhållsberättigade har hemvist i enlighet med artikel 3 b i rådets förordning nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet.

____________

(1 ) EUT C 348, 14.10.2019