Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2018. gada 15. novembra spriedums –
Sigma Alimentos Exterior/Komisija

(lieta T239/11)

Valsts atbalsts – Tiesību normas par uzņēmumu ienākuma nodokli, kurās uzņēmumiem rezidentiem nodokļu vajadzībām Spānijā ir atļauts norakstīt nemateriālās vērtības, kas rodas no kapitāla daļu iegādes sabiedrībās, kuras ir rezidentes nodokļu vajadzībām ārvalstīs – Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un noteikts pienākums to atgūt – Valsts atbalsta jēdziens – Selektīvs raksturs – Bāzes varianti – Atkāpe – Atšķirīga attieksme – Atšķirīgas attieksmes attaisnojums

1.      Tiesvedība – Pārbaude pēc būtības pirms pieņemamības pārbaudes – Pieļaujamība

(skat. 26., 27. punktu)

2.      Valsts atbalsts – Jēdziens – Pasākuma selektīvums – Pasākums, ar ko piešķir nodokļu priekšrocību – Atsauces punkts, lai noteiktu priekšrocības esamību – Materiāltiesiska norobežošana – Kritēriji – Saiknes starp attiecīgā pasākuma un atsauces punkta mērķi esamība – Situāciju, kurām piemērojams aplūkotais pasākums, un situāciju, kurām piemērojams atsauces punkts, salīdzināmais raksturs

(LESD 107. panta 1. punkts)

(skat. 47., 48., 82.–93. punktu)

3.      Valsts atbalsts – Jēdziens – Pasākuma selektīvums – Pasākums, ar ko piešķir nodokļu priekšrocību – Vispārējs pasākums, kas vienādi ir piemērojams visiem uzņēmumiem – Pasākums, kas nav piemērojams darījumiem, kas pielīdzināmi darījumiem, no kā atkarīga tā piešķiršana – Pasākums, ko var kvalificēt kā selektīvu

(LESD 107. panta 1. punkts)

(skat. 69. punktu)

4.      Valsts atbalsts – Jēdziens – Pasākuma selektīvums – Pasākums, ar ko piešķir nodokļu priekšrocību – Atsauces punkts, lai noteiktu priekšrocības esamību – Materiāltiesiska norobežošana – Pasākums, kas ir tā paša atsauces punkts – Nosacījumi – Skaidri norobežota nodokļu sistēma, kurai ir īpaši mērķi – Neesamība – Pasākuma sistemātisks un vispārējs raksturs

(LESD 107. panta 1. punkts)

(skat. 113. –117. punktu)

5.      Valsts atbalsts – Jēdziens – Pasākuma selektīvums – Atkāpe no vispārējās nodokļu sistēmas – Atšķirība starp uzņēmumiem, kas atrodas faktiski un juridiski salīdzināmā situācijā – Vērtēšanas kritēriji – Salīdzināšana, ņemot vērā kopējā nodokļu režīma mērķi kopumā

(LESD 107. panta 1. punkts)

(skat. 128. –134. punktu)

6.      Valsts atbalsts – Jēdziens – Pasākuma selektīvums – Atkāpe no vispārējās nodokļu sistēmas – Pamatojums ar sistēmas raksturu un uzbūvi – Vērtēšanas kritēriji – Pasākums, kas vērsts uz vispārējo nodokļu sistēmas mehānismu mērķa sasniegšanu – Atbilstošs raksturs

(LESD 107. panta 1. punkts; Padomes Regula Nr. 659/1999)

(skat. 135.–145., 157., 165., 166. punktu)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts atcelt 1. panta 1. punktu un 4. pantu Komisijas Lēmumā 2011/282/ES (2011. gada 12. janvāris) par finanšu nemateriālās vērtības amortizāciju nodokļu vajadzībām saistībā ar līdzdalības iegādi ārvalstīs Nr. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07), ko īstenojusi Spānija (OV 2011, L 135, 1. lpp.).

Rezolutīvā daļa

1)

Prasību noraidīt.

2)

Sigma Alimentos Exterior, SL sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.