Žaloba podaná 9. júla 2010 - Moschonaki/Komisia

(vec F-55/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Chrysanthe Moschonaki (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: N. Lhoëst)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušiť rozhodnutie, ktorým sa zamieta zohľadnenie kandidatúry žalobkyne na miesto asistentky v knižnici a zaviazať Komisiu na zaplatenie určitej čiastky žalobkyni ako náhradu za majetkovú a nemajetkovú ujmu

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 30. septembra 2009, ktorým sa zamieta zohľadnenie kandidatúry žalobkyne po oznámení o voľnom pracovnom mieste COM/2009/1379 na miesto asistentky v knižnici na Generálnom riaditeľstve pre preklady oddelenie 3,

v rozsahu, v akom je to potrebné zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 31. marca 2010, ktorým sa zamieta sťažnosť podaná žalobkyňou 28. decembra 2009 podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku,

priznať žalobkyni náhradu škody vo výške 30 000 Eur za spôsobenú majetkovú a nemajetkovú ujmu,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________