Žaloba podaná 18. júna 2007 - Martin Bermejo/Komisia

(vec F-60/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Joaquin Martin Bermejo (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

určiť nezákonnosť rozhodnutia Komisie z 28. apríla 2004 o prijatí nových všeobecných vykonávacích ustanovení článkov 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku a v prípade potreby nezákonnosť týchto ustanovení služobného poriadku,

zrušiť rozhodnutie Komisie z 27. septembra 2006 v časti, v ktorej ustanovuje výpočet navýšenia nárokov na dôchodok prevedených žalobcom do dôchodkového systému Spoločenstva,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca namieta nezákonnosť všeobecných vykonávacích ustanovení článkov 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku týkajúcich sa prevodu nárokov na dôchodok1, keďže pravidlo uvedené v ich článku 7 ods. 3 porušuje nariadenie Rady (ES) č. 1103/97 zo 17. júna 1997 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura2, ako aj zásadu rovnosti zaobchádzania, ako ich vyložil Súd pre verejnú službu v jeho rozsudku zo 14. novembra 2006, Chatziioannidou/Komisia (F-100/05, zatiaľ neuverejnený v Zbierke).

____________

1 - Administratívne informácie č. 60-2004 z 9. júna 2004.

2 - Ú. v. ES L 162, s.1; Mim. vyd. 10/001, s. 81.