Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 12ης Δεκεμβρίου 2012 - Lebedef κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-109/11)

(Υπαλληλική υπόθεση - Υπάλληλοι - Περίοδος αξιολογήσεως του έτους 2009 - Απαλλαγή κατά το ήμισυ του ωραρίου εργασίας για τους σκοπούς συνδικαλιστικής εκπροσωπήσεως - Έκθεση βαθμολογίας που καλύπτει τα καθήκοντα που ασκεί ο υπάλληλος στην υπηρεσία όπου έχει τοποθετηθεί - Διορισμός κατά το ΚΥΚ - Διορισμός από συνδικάτο - Προσφυγή προδήλως στερουμένη παντελώς νομικής βάσεως)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Λουξεμβούργο) (εκπρόσωπος: F. Frabetti, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: C. Berardis-Kayser και G. Berscheid)

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως του τμήματος της εκθέσεως βαθμολογίας του προσφεύγοντος που αφορά το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2009

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης διατάσσει:

Απορρίπτει την προσφυγή ως προδήλως αβάσιμη.

Ο G. Lebedef φέρει τα δικαστικά έξοδά του καθώς και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

____________

1 - ΕΕ C 6 της 7.1.2012, σ. 26.