PERSONALERETTENS KENDELSE

(Første Afdeling)

29. oktober 2009

Sag F-94/08

Luigi Marcuccio

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – opfyldelse af en dom – godtgørelse af sagsomkostninger – administrationens hensigt om at foretage en indeholdelse i tjenestemandens invaliditetsydelse – ingen bebyrdende retsakt – erstatningssøgsmål – åbenbart afvisningsgrundlag«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Luigi Marcuccio i det væsentlige har nedlagt påstand om annullation af Kommissionens notat af 28. marts 2008, hvori den meddeler ham, at den har til hensigt at foretage indeholdelse i sagsøgerens invaliditetsydelse med henblik på at opnå betaling af de sagsomkostninger, den har afholdt i en tidligere sag.

Udfald: Søgsmålet afvises. Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – søgsmål – akt, der indeholder et klagepunkt – begreb – notat, hvorved administrationen meddeler den pågældende, at den har til hensigt at foretage indeholdelse i dennes invaliditetsydelse – ikke omfattet

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

Et notat, hvorved administrationen meddeler en tjenestemand, at den har til hensigt at foretage indeholdelse i dennes invaliditetsydelse, såfremt han ikke indgiver en begæring til Fællesskabets retsinstanser om fastsættelse af de sagsomkostninger, som han er blevet pålagt at betale i en tidligere sag, udgør ikke en endelig stillingtagen fra administrationens side og kan ikke anses for direkte og umiddelbart at have berørt hans interesser ved i væsentlig grad at ændre hans retsstilling.

(jf. præmis 21 og 24)