Иск, предявен на 3 февруари 2021 г. — Европейска комисия/Република Гърция

(Дело C-70/21)

Език на производството: гръцки

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: Μ. Kostantinidis, M. Noll-Ehlers))

Ответник: Република Гърция

Искания на ищеца

Ищецът иска от Съда:

А) Да постанови, че Република Гърция:

не е изпълнила задълженията си по член 13, във връзка с приложение XI от Директива 2008/50/ЕО1 , като систематично и постоянно не спазва пределно допустими стойности на концентрация за ПЧ10 по отношение на пределно допустимите дневни стойности за зона/агломерация ΕL0004 Солун в сила от 2005 г.

като не е приела, считано от 11 юни 2010 г., необходимите мерки, за да гарантира постигне на пределно допустимата стойност за ПЧ10 в зона/агломерация ΕL0004 Солун, е нарушила задълженията си по член  23, параграф 1 от Директива 2008/50 (във връзка с приложение XV, част A от тази директива), по специално задължението по член 23, параграф 1, втора алинея от посочената директива – да приема подходящи мерки, така че периодът на превишаване да бъде възможно най-кратък.

Б) Да осъди Република Гърция да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

С първото си основание по иска Комисията поддържа, че Директива 2008/50 относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа задължава държавите членки да ограничат експозицията на населението на прахови частици (ПЧ10). Комисията приема, че с оглед на представените от нея годишни доклади за качеството на въздуха Гръцката република постоянно нарушава задължението си за постигане на съответствие с пределно допустимата дневна стойност за ПЧ10 в зона/агломерация ΕL0004 Солун, считано от 2005 година, от когато става задължително съобразяването с пределните дневни и годишни стойности (първоначално по силата на член 5, параграф 1 от Директива 1999/30/ЕИО, впоследствие по силата на член 13 от Директива 2008/50).

С второто основание Комисията изтъква, че член 23, параграф 1, втора алинея от Директива 2008/50 установява, в случай на превишаване на пределните стойности, ясно и неотложно задължение за държавите членки да приемат плановете за качество на въздуха, съдържащи подходящи мерки, така че периодът на превишаване да бъде възможно най-кратък. Комисията твърди, че Република Гърция е нарушила член 23, параграф 1 от Директива 2008/50, като не е приела подходящ план за качество на въздуха по отношение на зона/агломерация ΕL0004 Солун.

____________

1     Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа (ОВ L 152, 2008 г., стр. 1).