Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (Δεύτερο τμήμα) της 13ης Δεκεμβρίου 2007 - Van Neyghem κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-73/06) 1

(Δημόσια διοίκηση - Υπάλληλοι - Γενικός διαγωνισμός - Αξιολόγηση της γραπτής δοκιμασίας - Προθεσμία ενστάσεως - Παραδεκτό - Υποχρέωση αιτιολογήσεως)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: αρχικά, S. Rodrigues, A. Jaume και C. Bernard-Glanz, δικηγόροι, στη συνέχεια, S. Rodrigues και C. Bernard-Glanz, δικηγόροι)

Καθής-εναγομένη: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εκπρόσωποι: V. Joris και M. Velardo)

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αφενός, η ακύρωση της από 1ης Ιουνίου 2005 αποφάσεως της EPSO περί μη αποδοχής του προσφεύγοντος-ενάγοντος στην προφορική δοκιμασία του διαγωνισμού EPSO/A/19/04 λόγω των ανεπαρκών αποτελεσμάτων της γραπτής του δοκιμασίας και, αφετέρου, αγωγή αποζημιώσεως.

Διατακτικό της αποφάσεως

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή

Κάθε διάδικος φέρει τα έξοδά του.

____________

1 - EE C 190 της 12.8.2006, σ. 37.