Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 listopada 2011 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej

( IF Error! Reference source not found. = "o" "Sprawy połączone" IF Error! Reference source not found. = "n" "Sprawa" C-496/09)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Wyrok Trybunału stwierdzający uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Niewykonanie - Artykuł 228 WE - Kary pieniężne)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Pignataro, E. Righini i B. Stromsky, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik, F. Arena i S. Fiorentino, avvocati dello Stato)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Artykuł 228 WE - Niewykonanie wyroku Trybunału z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie C-99/02 - Wniosek o ustalenie okresowej kary pieniężnej

Sentencja

Nie przyjmując, do dnia, w którym upłynął termin wyznaczony w uzasadnionej opinii wydanej w dniu 1 lutego 2008 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich zgodnie z art. 228 WE, wszystkich środków wymaganych do zastosowania się do wyroku z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie C-99/02 Komisja przeciwko Włochom dotyczącego odzyskania od beneficjentów pomocy, która w rozumieniu decyzji Komisji 2000/128/WE z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie systemu pomocy przyznanej przez Włochy w zakresie działań wspierających zatrudnienie została uznana za bezprawnie przyznaną i niezgodną ze wspólnym rynkiem, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy rzeczonej decyzji i art. 228 ust. 1 WE.

Republice Włoskiej nakazuje się zapłatę na rzecz Komisji, na rachunek "Środki własne Unii Europejskiej", okresowej kary pieniężnej w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty podstawowej 30 mln EUR i odsetka bezprawnie przyznanej i niezgodnej ze wspólnym rynkiem pomocy, której odzyskanie jeszcze nie nastąpiło lub nie zostało udowodnione na koniec omawianego okresu, który to odsetek obliczany jest w stosunku do całości nieodzyskanej kwoty w dniu ogłoszenia niniejszego wyroku, za każde pół roku zwłoki we wdrażaniu środków koniecznych dla zastosowania się do wyroku z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie C-99/02 Komisja przeciwko Włochom, począwszy od wydania niniejszego wyroku, do chwili wykonania rzeczonego wyroku z dnia 1 kwietnia 2004 r.

Republice Włoskiej nakazuje się zapłatę na rzecz Komisji Europejskiej, na rachunek "Środki własne Unii Europejskiej", ryczałtu w wysokości 30 mln EUR.

Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 24 z 30.1.2010.