Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverfassungsgericht (Saksa) on esittänyt 10.2.2014 – Peter Gauweiler ym.

(Asia C-62/14)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesverfassungsgericht

Pääasian asianosaiset

I)    Perustuslain vastaisuutta koskeva menettely

Kantajat: Peter Gauweiler, Bruno Bandulet, Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Albrecht Schachtschneider, Joachim Starbatty, Roman Huber ym., ja Johann Heinrich von Stein ym.

Deutscher Bundestagin ja Bundesregierungin osallistuessa asian käsittelyyn

II)    Valtioelinten valtiosääntöoikeudellisia riita-asioita koskeva menettely

Hakija: Fraktion DIE LINKE im Bundestag

Vastapuoli: Deutscher Bundestag

Bundesregierungin osallistuessa asian käsittelyyn

Ennakkoratkaisukysymykset

1. a)    Onko rahapoliittisten suorien kauppojen teknisistä ominaisuuksista (Technical Features of Outright Monetary Transactions) 6.9.2012 tehty Euroopan keskuspankin neuvoston päätös ristiriidassa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 119 artiklan ja 127 artiklan 1 ja 2 kohdan kanssa sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 17–24 artiklan kanssa, koska siinä ylitetään mainituissa määräyksissä määritetty Euroopan keskuspankin rahapoliittinen mandaatti ja puututaan jäsenvaltioiden toimivaltaan?

Ilmeneekö Euroopan keskuspankin mandaatin ylittäminen erityisesti siitä, että 6.9.2012 tehty Euroopan keskuspankin neuvoston päätös

aa)    liittyy Euroopan rahoitusvakausvälineen tai Euroopan vakausmekanismin talouspoliittisiin tukiohjelmiin (ehdollisuus)?

bb)    siinä määrätään vain yksittäisten jäsenvaltioiden velkapapereiden ostosta (selektiivisyys)?

cc)    siinä määrätään ohjelmaan kuuluvien maiden velkapapereiden ostosta Euroopan rahoitusvakausvälineen tai Euroopan vakausmekanismin tukiohjelmien lisäksi (rinnakkaisuus)?

dd)    sillä saatettaisiin kiertää Euroopan rahoitusvakausvälineen tai Euroopan vakausmekanismien tukiohjelmien rajoituksia ja ehtoja (sääntöjen kiertäminen)?

b)    Onko rahapoliittisten suorien kauppojen teknisistä ominaisuuksista 6.9.2012 tehty Euroopan keskuspankin neuvoston päätös ristiriidassa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 123 artiklassa vahvistetun keskuspankkirahoituksen kiellon kanssa?

    Onko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 123 artiklan vastaista erityisesti se, että 6.9.2012 tehdyssä Euroopan keskuspankin neuvoston päätöksessä

aa)    ei määrätä minkäänlaisista valtioiden velkapapereiden ostoa koskevista määrällisistä rajoituksista (määrät)?

bb)    ei määrätä minkäänlaisesta ajallisesta etäisyydestä ensimarkkinoilla suoritettavien valtioiden velkapapereiden emissioiden ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän jälkimarkkinoilla suorittamien näiden velkapapereiden ostojen välillä (markkinahinnan muodostuminen)?

cc)    sallitaan se, että kaikki ostetut valtioiden velkapaperit pidetään niiden erääntymiseen saakka (puuttuminen markkinoiden toimintaan)?

dd)    ei määrätä mitään erityisiä vaatimuksia ostettavien valtioiden velkapapereiden lunastettavuudelle (tappioriski)?

ee)    määrätään Euroopan keskuspankkijärjestelmän sekä yksityisten ja muiden valtioiden velkapapereiden haltijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta (velkaleikkaus)?

2.    Toissijaisesti sen tapauksen varalta, että unionin tuomioistuin katsoisi, että rahapoliittisten suorien kauppojen teknisistä ominaisuuksista 6.9.2012 tehdystä Euroopan keskuspankin neuvoston päätöksestä ei voida esittää Euroopan unionin toimielimen toimenpiteenä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdassa tarkoitettua ennakkoratkaisupyyntöä:

a)    Onko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 119 ja 127 artiklaa sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 17–24 artiklaa tulkittava siten, että niissä sallitaan – vaihtoehtoisesti tai päällekkäin – se, että eurojärjestelmä

aa)    asettaa valtioiden velkapapereiden oston edellytykseksi sen, että on olemassa Euroopan rahoitusvakausvälineen tai Euroopan vakausmekanismin talouspoliittinen tukiohjelma, jota noudatetaan (ehdollisuus)?

bb)    ostaa vain yksittäisten jäsenvaltioiden velkapapereita (selektiivisyys)?

cc)    ostaa valtioiden velkapapereita ohjelmaan kuuluvilta mailta Euroopan rahoitusvakausvälineen tai Euroopan vakausmekanismin tukiohjelmien lisäksi (rinnakkaisuus)?

dd)    kiertää Euroopan rahoitusvakausvälineen tai Euroopan vakausmekanismin tukiohjelmien rajoitukset ja ehdot (sääntöjen kiertäminen)?

b)    Onko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 123 artiklaa tulkittava keskuspankkirahoituksen kiellon kannalta siten, että siinä sallitaan – vaihtoehtoisesti tai päällekkäin – se, että eurojärjestelmä

aa)    ostaa valtioiden velkapapereita ilman määrällistä rajoitusta (määrät)?

bb)    ostaa valtioiden velkapapereita ilman että olisi määrätty lyhintä sallittua ajallista etäisyyttä valtioiden velkapapereiden emissioihin ensimarkkinoilla (markkinahinnan muodostus)?

cc)    pitää kaikki ostetut valtioiden velkapaperit niiden erääntymiseen saakka (puuttuminen markkinoiden toimintaan)?

dd)    hankkii valtion velkapapereita ilman lunastettavuutta koskevaa vähimmäisvaatimusta (maksukyvyttömyysriski)?

ee)    hyväksyy Euroopan keskuspankkijärjestelmän sekä yksityisten ja muiden valtioiden velkapapereiden haltijoiden yhdenvertaisen kohtelun (velkaleikkaus)?

ff)    vaikuttaa hinnanmuodostukseen ilmaisemalla ostoaikomukset tai toimimalla muilla tavoin siten, että tämä toiminta on ajallisessa yhteydessä euroalueen jäsenvaltioiden velkapaperiemissioihin (kannustaminen ostoihin ensimarkkinoilla)?