Sag anlagt den 16. marts 2020 – Den Tjekkiske Republik mod Kommissionen

(Sag T-151/20)

Processprog: tjekkisk

Parter

Sagsøger: Den Tjekkiske Republik (ved M. Smolek, J. Vláčil og O. Serdula, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Europæiske Union, repræsenteret ved Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Den Europæiske Union, repræsenteret ved Europa-Kommissionen, tilpligtes at tilbagebetale Den Tjekkiske Republik den uberettigede berigelse på 40 482 255 CZK, som den 17. marts 2015 uden retlig grund betinget blev betalt til Kommissionens konto.

Den Europæiske Union, repræsenteret ved Kommissionen, tilpligtes at tilbagebetale Den Tjekkiske Republik den uberettigede berigelse på 2 698 817 CZK, som den 22. december 2016 uden retlig grund blev betalt til Kommissionens konto.

Den Europæiske Union, repræsenteret ved Kommissionen, tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført et enkelt anbringende.

Sagsøgeren gør gældende, at de omtvistede beløb svarer til den ikke opkrævede told af importer af lommetændere med fyrsten fra Laos til et beløb på 53 976 340 CZK, med fradrag af opkrævningsomkostninger. Den 17. marts 2015 blev beløbet på 40 482 255 CZK (75% af den ikke opkrævede told) betinget betalt til Kommissionens konto efter et påkrav fra denne af 21. januar 2015. Den 22. december 2016 blev beløbet på 2 698 817 CZK (5% af den ikke opkrævede told) betalt til Kommissionens konto efter dennes krav om at betale differencen svarende til forhøjelsen af andelen på 80%, der skal betales til Unionen.

Der er intet retligt grundlag for at betale dette beløb til Kommissionens konto, idet den omhandlede told ikke har kunnet opkræves af grunde, som ikke kan tilskrives Den Tjekkiske Republik. I henhold til artikel 17, stk.  2, litra b), i forordning nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 1 var Den Tjekkiske Republik derfor ikke forpligtet til at stille det omtvistede beløb til rådighed for Kommissionen.

____________

1     Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22.5.2000 om gennemførelse af afgørelse 94/728/EF, Euratom om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter (EFT 2000, L 130, s. 1).