WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(trzecia izba)

z dnia 28 września 2011 r.


Sprawa F‑26/10


AZ

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Awans – Postępowanie w sprawie awansu (2009) – Umiejętność pracy w trzecim języku – Istnienie postępowania dyscyplinarnego – Wykluczenie z postępowania w sprawie awansu

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której AZ żąda stwierdzenia nieważności decyzji Komisji w sprawie wykluczenia go z postępowania w sprawie awansu (2009).

Orzeczenie:      Skarga zostaje oddalona. Skarżący pokrywa całość kosztów.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Skarga – Uprzednie zażalenie w drodze administracyjnej – Decyzja o oddaleniu – Zastąpienie uzasadnienia kwestionowanego aktu

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

2.      Urzędnicy – Zasady – Prawo do obrony

3.      Urzędnicy – Awans – Przesłanki – Wykazanie się umiejętnością pracy w trzecim języku

(regulamin pracowniczy, art. 45 ust. 2)

4.      Urzędnicy – Skarga – Skarga o odszkodowanie – Zarzuty – Niezgodność z prawem decyzji administracji niezaskarżona w terminie – Niedopuszczalność

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

1.      W systemie środków prawnych przewidzianych w art. 90 i 91 regulaminu pracowniczego, zważywszy na rozwojowy charakter postępowania poprzedzającego wniesienie skargi, administracja może zmienić, w sytuacji wyraźnego oddalenia zażalenia, uzasadnienie, na którego podstawie wydała zakwestionowany akt.

(zob. pkt 38)

Odesłanie:

Sąd Unii Europejskiej: sprawa T‑377/08 P Komisja przeciwko Birkhoff, 9 grudnia 2009 r., pkt 55–60

2.      Zarzutu naruszenia prawa do obrony nie można podnieść wobec dowolnego aktu niekorzystnego, tj. jakiegokolwiek aktu wywołującego wiążące skutki prawne, które mogą w sposób bezpośredni i indywidualny naruszać interesy skarżącego, zmieniając w istotny sposób jego sytuację prawną. W tym względzie wymaganie od administracji wysłuchania wszystkich pracowników, zanim wyda jakikolwiek akt wywołujący dla nich niekorzystne skutki, stanowiłoby dla niej nieracjonalnie wielkie obciążenie.

Z okoliczności, że decyzja stanowi z proceduralnego punktu widzenia akt niekorzystny, nie można bowiem automatycznie wywodzić, nie zważając na charakter wszczętego przeciwko danemu urzędnikowi postępowania, że organ powołujący ma obowiązek skutecznego wysłuchania zainteresowanego przed wydaniem takiej decyzji.

Zatem zarzutu naruszenia prawa do obrony nie można skutecznie podnieść, jeżeli, po pierwsze, kwestionowana decyzja zostanie wydana w wyniku wszczętego przeciwko zainteresowanemu postępowania, a po drugie, waga następstw, jakie ta decyzja może powodować dla sytuacji wskazanej osoby, jest bezspornie znana.

(zob. pkt 49–51)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑111/02 P Parlament przeciwko Reynoldsowi, 29 kwietnia 2004 r., pkt 57

3.      Warunek wykazania się umiejętnością pracy w trzecim języku jest warunkiem obiektywnym, który urzędnik musi koniecznie spełnić, by otrzymać awans. Co za tym idzie, okoliczność, że nie był on w stanie, wbrew swojej woli, przystąpić do egzaminu z języka, nie może sama skutkować tym, że nie zostanie do niego zastosowany warunek wykazania się umiejętnością pracy w trzecim języku.

(zob. pkt 68)

4.      Urzędnik, który nie wszczął w terminach przewidzianych w art. 90 i 91 regulaminu pracowniczego postępowania o stwierdzenie nieważności aktu jakoby dla niego niekorzystnego, nie może za pomocą wniosku o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez ten akt naprawić tego zaniechania i zorganizować sobie w ten sposób nowego terminu na wniesienie skargi.

(zob. pkt 85)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑547/93 Lopes przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, 29 lutego 1996 r., pkt 174