Personalerettens dom (Første Afdeling) af 21. september 2015 – Anagnostu m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-72/11) 1

(Personalesag – tjenestemænd – forfremmelse – forfremmelsesårene 2010 og 2011 – vejledende multiplikationsfaktorer – vedtægtens artikel 6, stk. 2 – overgangsforanstaltninger for perioden fra den 1. maj 2004 til den 30. april 2011 – artikel 9 i bilag XIII til vedtægten – almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 45 – fastsættelse af forfremmelsestærsklerne – ikke opførelse på listen over forfremmede tjenestemænd – søgsmålsinteresse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Anastasios Anagnostu (Woluwe-Saint-Pierre, Belgien) og 24 andre sagsøgere (ved advokaterne L. Levi og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Påstand dels om annullation af afgørelserne om fastsættelse af forfremmelsestærsklerne for forfremmelsesårene 2010 og 2011 til lønklasserne AD13 og AD14, dels om annullation af listen over tjenestemænd forfremmet til lønklasserne AD13 og AD14 i forfremmelsesåret 2010 og om annullation af Kommissionens stiltiende afgørelse om afslag på at forfremme et endnu større antal andre tjenestemænd til lønklasserne AD12 eller AD13.

Konklusion

Europa-Kommissionens afgørelser af 26. november 2010 om ikke at forfremme Antoulas, Bruni, Nicolaidou-Kallergis og Xanthopoulos annulleres.

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

Europa-Kommissionen bærer fire femogtyvendedele af sine egne omkostninger og betaler fire femogtyvendedele af de af sagsøgerne afholdte omkostninger.

Sagsøgerne, med undtagelse af Antoulas, Bruni, Nicolaidou-Kallergis og Xanthopoulos, bærer enogtyve femogtyvendedele af deres egne omkostninger og betaler enogtyve femogtyvendedele af de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

____________

1 EUT C 290 af 1.10.2011, s. 20.