Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 20. juuni 2012. aasta otsus – Cristina versus komisjon

(kohtuasi F-83/11)1

(Avalik teenistus – Avalik konkurss – Konkursikomisjoni otsus hindamistestidel osalemisele mittelubamise kohta – Õiguskaitsevahendid – Kohtusse pöördumine, ilma et oleks oodatud ära otsust halduskaebuse kohta – Vastuvõetavus – Konkursile lubamise eritingimused – Töökogemus alal, mis on seotud kirjeldatud tööülesannetega)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Alma Yael Cristina (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, A. Blot ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers)

Ese

Nõue tühistada konkursi EPSO/AST/112/10 - assistendid (AST 3) komisjoni esimehe otsus mitte lubada hagejat hindamistestidele.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta A. Y. Cristina kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1     ELT C 340, 19.11.2011, lk 41.