TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. spalio 9 d.

Byla F‑85/06

Gerardo Bellantone

prieš

Europos Bendrijų Audito Rūmus

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Laikinasis tarnautojas, paskirtas pareigūnu – Įspėjimas apie tarnybos pabaigą – Išeitinė išmoka – Dienpinigiai – Turtinė žala“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo G. Bellantone, buvęs laikinasis tarnautojas, 2005 m. balandžio 1 d. paskirtas pareigūnu bandomajam laikotarpiui, prašo, pirma, panaikinti 2006 m. kovo 30 d. Audito Rūmų generalinio sekretoriaus sprendimą, kuriuo atmestas skundas dėl kompensacijos už įspėjimo dėl darbo santykių su laikinuoju tarnautoju nutraukimo termino nesilaikymą, išeitinės išmokos ir dienpinigių išmokėjimo, ir, antra, sumokėti sumas, kurios tariamai jam priklauso, bei delspinigius.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Ieškovas padengia tris ketvirtadalius savo bylinėjimosi išlaidų. Audito Rūmai padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir ketvirtadalį ieškovo bylinėjimosi išlaidų.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Laikinieji tarnautojai – Tarnautojas, paskirtas pareigūnu bandomajam laikotarpiui – Paskyrimas, dėl kurio teisėtai pasibaigia Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų reguliuojami darbo santykiai

2.      Pareigūnai – Laikinieji tarnautojai – Tarnautojas, paskirtas pareigūnu bandomajam laikotarpiui – Laikinojo tarnautojo darbo sutarties nutraukimas institucijai nesilaikius įspėjimo dėl darbo sutarties nutraukimo termino

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 47 straipsnis)

3.      Pareigūnai – Laikinieji tarnautojai – Išeitinė išmoka – Skyrimo sąlygos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 12 straipsnis; Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 39 straipsnis ir 40 straipsnio pirma pastraipa)

1.      Laikinajam tarnautojui, kuris sutinka būti paskirtas pareigūnu bandomajam laikotarpiui, pradedami taikyti tik Pareigūnų tarnybos nuostatai, kurių taikymu teisėtai nutraukiami santykiai, anksčiau reguliuoti Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų, ir nėra būtina, kad administracija aiškiai nutrauktų darbo santykius, atsiradusius remiantis šiomis sąlygomis.

Vis dėlto, jei Bendrijos institucija pasirenka oficialiai nutraukti laikinojo tarnautojo sutartį prieš priimdama paskyrimo dokumentą, kuriuo šis tarnautojas paskiriamas pareigūnu bandomajam laikotarpiui, taip daryti yra teisėta su sąlyga, kad šis sutarties nutraukimas yra tinkamos bei reikiamos formos ir atitinka galiojančias teisės normas.

(žr. 51–53 punktus)

Nuoroda:

1981 m. birželio 25 d. Teisingumo Teismo sprendimo Desmedt, 105/80, Rink. p. 1701, 14 ir 15 punktai.

2.      Pareigūnu bandomajam laikotarpiui paskirtam laikinajam tarnautojui dėl aplinkybės, kad Paskyrimų tarnyba nesilaikė įspėjimo dėl darbo sutarties nutraukimo termino, numatyto Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 47 straipsnio c punkto i papunktyje, nekyla teisė į kompensaciją.

Pirmiausia, iš tiesų institucijoms suteikta didelė diskrecija, kai, siekdamos įgyvendinti patikėtas užduotis, jos organizuoja savo padalinių darbą ir tai darydamos skiria į pareigas turimą personalą. Šią diskreciją organizuoti atitinka laikinojo tarnautojo, paskirto pareigūnu bandomajam laikotarpiui, teisinio statuso pakeitimas, susijęs su bendresne procedūra, kuria siekiama panaikinti tam tikrą darbo vietų kategoriją institucijoje. Be to, šiomis aplinkybėmis dėl tarnybos interesų derinimo su vienodo požiūrio principo laikymusi institucija privalo paskirti pareigūnus kuo anksčiau. Šiuo atžvilgiu negalima reikalauti iš Paskyrimų tarnybos, kad ji atitinkamam laikinajam tarnautojui sudarytų galimybę dirbti pagal terminuotas laikinųjų tarnautojų sutartis Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytą maksimalų šešerių metų terminą, nes įdarbinimas į kiekvieną darbo vietą pirmiausia turi būti pagrįstas tarnybos interesais. Be to, laikinojo tarnautojo statuso pakeitimas pareigūno statusu atitinka personalo stabilumo reikalavimus ir tarnybos interesus. Taip pat negalima priekaištauti institucijai atsižvelgiant į dėl šio pakeitimo atsiradusią naudą institucijos biudžetui, nes biudžeto galimybės priklauso kriterijams, į kuriuos atsižvelgia administracija, vykdydama personalo politiką.

Antra, dokumentas, kuriuo Paskyrimų tarnyba vienašališkai paskyrė laikinąjį tarnautoją pareigūnu, nėra privalomas, ir suinteresuotasis asmuo gali atsisakyti šio paskyrimo, kuris prilygsta darbo pasiūlymui.

Trečia, kompensacijos išmokėjimas asmeniui dėl to, kad nebuvo laikytasi įspėjimo termino, kai jis per šį įspėjimo laikotarpį teikė paslaugas Pareigūnų tarnybos nuostatų nustatyta tvarka toje pačioje institucijoje, prilygtų nepagrįstam praturtėjimui, kurio draudimas yra vienas iš Bendrijos teisės bendrųjų principų. Pagal analogiją taisyklei, kad negalima kartu gauti pensijos ir darbo užmokesčio, dėl būtinybės apsaugoti Bendrijos išteklius draudžiama pareigūno, paskirto bandomajam laikotarpiui, darbo užmokestį mokėti kartu su kompensacija, mokama vietoj įspėjimo dėl laikinojo tarnautojo sutarties nutraukimo, po kurio asmuo buvo iš karto paskirtas pareigūnu bandomajam laikotarpiui, tiek, kiek ši kompensacija mokama iš asignavimų, įtrauktų į vienos iš institucijų, nurodytų Europos Bendrijų bendrajame biudžete, išlaidų sąmatą.

(žr. 60–64, 66 ir 67 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo sprendimai: 1981 m. gruodžio 17 d. Sprendimo Bellardi-Ricci ir kt. prieš Komisiją, 178/80, Rink. p. 3187, 19 punktas; 1990 m. liepos 10 d. Sprendimo Graikija prieš Komisiją, C‑259/87, Rink. p. I‑2845, 26 punktas.

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: 1990 m. liepos 12 d. Sprendimo Scheiber prieš Tarybą, T‑111/89, Rink. p. II‑429, 28 punktas; 2001 m. spalio 10 d. Sprendimo Corus UK prieš Komisiją, T‑171/99, Rink. p. II‑2967, 55 punktas; 2002 m. liepos 11 d. Sprendimo Martínez Páramo ir kt. prieš Komisiją, T‑137/99 ir T‑18/00, Rink. VT p. I‑A‑119 ir II‑639, 95 punktas ir nurodyta teismų praktika; 2003 m. balandžio 3 d. Sprendimo Vieira ir kt. prieš Komisiją, T‑44/01, T‑119/01 ir T‑126/01, Rink. p. II‑1209, 86 punktas; 2006 m. lapkričio 14 d. Sprendimo Neirinck prieš Komisiją, T‑494/04, Rink. VT p. I-A-2-259 ir II-A-2-1345, 162–167 punktai, apskųstas Teisingumo Teismui, C‑17/07 P.

3.      Laikinasis tarnautojas gali gauti išeitinę išmoką tik tuo atveju, jei galutinai nutraukia tarnybą, t. y. kai nutraukiama laikinojo tarnautojo sutartis ar suėjus terminui, ir pasibaigus laikinojo tarnautojo sutarčiai mažiausiai du mėnesius jis nėra paskiriamas pareigūnu. Išeitinės išmokos reikalavimas, kai kartu šis asmuo yra paskirtas pareigūnu, prilygtų prašymui, kad institucija, viena ar kartu su kita Bendrijos institucija, apeitų Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 40 straipsnio pirmoje pastraipoje įtvirtintą normą.

(žr. 73 punktą)