Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 10 март 2011 г. — Begue и др./Комисия

(Дело F-27/10)1

(Публична служба — Договорно наети служители — Надбавка за работници, които редовно полагат дежурства — Членове 55 и 56б от Правилника — Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 495/77)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Christian Begue и др. (Марси, Франция) (представител: A. Woimant)

Ответник: Европейска комисия (представители: D. Martin и B. Eggers)

Предмет

Искане за отмяна на отказа да се изплати със задна дата надбавка за дежурство на жалбоподателите по член 56б от Правилника

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда жалбоподателите да понесат направените от тях съдебни разноски и да заплатят съдебните разноски на Комисията.

____________

1 ОВ C 179, 3.7.2010 г., стр. 58.