Personaldomstolens dom av den 18 december 2015 – De Nicola mot ECB

(Mål F-55/13)1

(Personalmål – EIB:s personal – Utvärdering – Utvärderingsrapport för år 2011 – Överklagandekommitténs beslut är rättsstridigt – Anledning saknas att döma i saken)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (ombud: L. Isola, advokat)

Svarande: Europeiska investeringsbanken (ombud: G. Nuvoli, F. Martin, A. Dal Ferro, advokat)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av sökandens utvärderingsrapport för år 2011.

Domslut

Det beslut som fattades av överklagandekommittén vid Europeiska investeringsbanken den 18 december 2012 ogiltigförklaras.

Anledning saknas att pröva yrkandena om ogiltigförklaring av utvärderingsrapporten för år 2011 och samtliga akter som har samband med denna, vare sig de ligger i tiden för eller efter densamma.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska investeringsbanken ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Carlo De Nicolas rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 226, 3.8.2013, s. 26.