Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra (Hiszpania) w dniu 4 grudnia 2020 r. – Caixabank SA / ZN, SD, AH

(Sprawa C-657/20)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Caixabank SA

Strona pozwana: ZN, SD, AH

Pytania prejudycjalne

W związku z przepisami ustanowionymi w dyrektywie 93/131 i kryteriami ustanowionymi w wyrokach TSUE z dnia 14.3.13 i 26.3.19, dotyczącymi tego, że warunek dotyczący wcześniejszej wymagalności spłaty znajduje zastosowanie wówczas, gdy niewywiązywanie się z obowiązku zapłaty ma charakter wystarczająco poważny w stosunku do kwoty pożyczki i okresu, na który jej udzielono, powstaje następująca wątpliwość:

Czy niewywiązanie się z obowiązku spłaty musi być poważne zarówno w odniesieniu do kwoty kredytu, jak i do okresu kredytowania, czy też wystarczy, że ma to miejsce tylko w odniesieniu do jednego z tych kryteriów?

Jeśli należy uwzględnić te dwa kryteria (okres kredytowania i kwota kredytu) i uznać, że powinny one zostać spełnione i ocenione łącznie, powstają wątpliwości co do tego, czy przepisy krajowe (art. 24 ustawy nr 5/19 [regulującej umowy kredytów na zakup nieruchomości]) i orzecznictwo krajowe (wyrok T[ribunal] S[upremo] nr 463/19) ustanawiają wymóg wyważenia tych dwóch kryteriów.

Jeżeli obydwa kryteria (okres kredytowania i kwota kredytu) winny być spełnione i oceniane łącznie, istnieją wątpliwości co do rozwiązania, jakie należy zastosować w przypadkach poważnego charakteru niewywiązania się z obowiązku spłaty kredytu jedynie odnośnie do jego kwoty, zgodnie z art. 24 ustawy nr 5/19, ze względu na brak spłaty 3% pożyczonego kapitału, lecz nie dochodzi do mającego poważny charakter niewywiązania się z obowiązku spłaty kredytu w odniesieniu do okresu kredytowania, zgodnie z odniesieniami czasowymi określonymi w art. 24 ustawy nr 5/19, ze względu na brak zapłaty mniej niż 12 miesięcznych rat.

____________

1 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r., w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U. 1993, L 95, s. 29)