Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nizozemska) 22. januarja 2021 – Sense Visuele Communicatie en Handel vof (ki deluje tudi pod imenom De Scharrelderij)/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Zadeva C-36/21)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Sense Visuele Communicatie en Handel vof (ki deluje tudi pod imenom De Scharrelderij)

Tožena stranka: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali pravo Unije nasprotuje temu, da se na podlagi načela varstva legitimnih pričakovanj, določenega v nacionalnem pravu, presodi, ali je nacionalni upravni organ v nasprotju z določbo prava Unije vzbudil pričakovanja in tako po nacionalnem pravu ravnal nezakonito, ker ni povrnil škode, ki je zadevni osebi nastala kot posledica tega ravnanja, če se zadevna oseba ne more učinkovito sklicevati na načelo varstva legitimnih pričakovanj iz prava Unije, ker gre za jasno določbo prava Unije?

____________