Žaloba podaná dne 11. června 2007 - Joseph v. Komise

(Věc F-54/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Anne Joseph (Damašek, Syrie) (zástupce: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit pracovní smlouvu žalobkyně, podepsanou dne 20. července 2006, v rozsahu, v němž je doba trvání této smlouvy stanovena na dobu 15 měsíců, a to ode dne 16. října 2006 do 15. ledna 2008;

v případě potřeby zrušit výslovné rozhodnutí Komise ze dne 13. února 2007 o zamítnutí stížnosti, kterou žalobkyně podala na základě čl. 90 odst. 2 služebního řádu dne 20. října 2006;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně se domáhá zrušení své pracovní smlouvy jako smluvní zaměstnankyně podle článku 3a pracovního řádu ostatních zaměstnanců (PŘOZ), v rozsahu, v němž doba trvání této smlouvy není stanovena na dobu 3 let nýbrž 15 měsíců, a to na základě jednak rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2004 o maximální délce zaměstnávání dočasných zaměstnanců ve službách Komise a jednak článku 12 Obecných prováděcích ustanovení o procesech přijímání a využívání smluvních zaměstnanců v Komisi (OPU).

Podle žalobkyně je rozhodnutí ze dne 28. dubna 2004, zejména jeho článek 3, protiprávní, jelikož je v rozporu s čl. 85 odst. 1 prvním pododstavcem PŘOZ. V každém případě není podle jeho čl. 1 odst. 2 uvedené rozhodnutí v projednávané věci použitelné, jelikož žalobkyně byla určena k plnění podstatných úkolů.

Žalobkyně se mimoto dovolává protiprávnosti OPU, zejména jejich článku 12, který je údajně v rozporu s čl. 85 odst. 1 PŘOZ. V každém případě Komise údajně porušila čl. 12 odst. 1a a 1b OPU, který nedovoluje za účelem výpočtu maximálního období zaměstnání smluvního zaměstnance kumulovat délku trvání smlouvy na základě článku 3b PŘOZ s délkou trvání smlouvy na základě článku 3a OPU.

Žalobkyně mimoto uplatňuje porušení zásad zákazu diskriminace, řádné správy a zájmu služby.

____________