WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(druga izba)

z dnia 26 czerwca 2013 r.

Sprawa F‑116/11

Annalisa Vacca

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Konkurs otwarty – Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/207/11 – Niedopuszczenie do etapu oceny zintegrowanej – Testy wstępne – Unieważnienie pytań – Informacje dla kandydatów

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której A. Vacca żąda, po pierwsze, stwierdzenia nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu otwartego EPSO/AD/207/11 o niedopuszczeniu jej do etapu oceny zintegrowanej w konkursie mającym na celu nabór administratorów w grupie zaszeregowania AD 7 w obszarze europejskiej administracji publicznej, a po drugie, nakazania Komisji Europejskiej naprawienia krzywdy, jakiej doznała na skutek tej decyzji.

Orzeczenie:      Komisja Europejska zapłaci A. Vacce kwotę 500 EUR. W pozostałej części skarga zostaje oddalona. Komisja Europejska pokrywa swoje własne koszty i zostaje obciążona dwiema trzecimi kosztów poniesionych przez A. Vaccę. Annalisa Vacca pokrywa jedną trzecią własnych kosztów.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Konkurs przeprowadzany w oparciu o egzaminy – Przesłanki pomyślnego przejścia – Ustalenie w ogłoszeniu o konkursie – Obowiązek wskazania kryteriów unieważnienia pytań, minimalnego progu punktów koniecznych do przejścia do etapu oceny zintegrowanej oraz liczby kandydatów, którzy mogą zostać dopuszczeni do tego etapu – Brak

[regulamin pracowniczy, załącznik III, art. 1 ust. 1 lit. e)]

2.      Urzędnicy – Konkurs – Komisja konkursowa – Odrzucenie kandydatury – Obowiązek uzasadnienia – Zakres – Podanie przed upływem terminu do wniesienia skargi

(art. 296 TFUE; regulamin pracowniczy, art. 25)

1.      Na podstawie art. 1 ust. 1 lit. e) załącznika III do regulaminu pracowniczego ogłoszenie o konkursie musi określać, w przypadku gdy konkurs jest przeprowadzony w oparciu o testy, rodzaj testów i sposób ich oceniania.

W tym względzie unieważnienie pytań w egzaminach pisemnych dotyczy liczby pytań składających się na egzamin oraz indywidualnej oceny każdego pytania. Takie elementy nie należą więc do zakresu wspomnianego pojęcia „oceniania egzaminów”, a zatem nie muszą być koniecznie zawarte w ogłoszeniu o konkursie, tak że ich ewentualne przyjęcie lub ewentualna zmiana przez komisję konkursową po rozpoczęciu egzaminów nie ma żadnego wpływu na ogłoszenie o konkursie.

To samo rozumowanie należy przyjąć w odniesieniu do informacji na temat minimalnego progu punktów koniecznych do przejścia do etapu oceny zintegrowanej oraz maksymalnej liczby kandydatów, którzy mogą zostać dopuszczeni do tego etapu. Sama bowiem literalna wykładnia brzmienia art. 1 ust. 1 lit. e) załącznika III do regulaminu pracowniczego wyklucza, by takie informacje były objęte zakresem pojęć „rodzaju egzaminów” i „oceniania egzaminów”.

(zob. pkt 35, 36, 38)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑125/11 Mendes przeciwko Komisji, 13 marca 2013 r., pkt 58, 81 i przytoczone tam orzecznictwo

2.      Przewidziany w art. 25 akapit drugi regulaminu pracowniczego obowiązek uzasadnienia każdej decyzji niekorzystnej, stanowiący jedynie powtórzenie w szczególnym kontekście stosunków pomiędzy instytucjami a ich pracownikami ogólnego obowiązku wyrażonego w art. 296 TFUE, ma na celu dostarczenie osobie zainteresowanej niezbędnych wskazówek do tego, by dowiedzieć się, czy decyzja jest zasadna, czy też jest dotknięta wadą pozwalającą na podważanie jej zgodności z prawem, oraz umożliwienie sądowi Unii wykonywania kontroli zgodności z prawem zaskarżonej decyzji.

Jeśli chodzi o decyzje komisji konkursowych, udostępnienie ocen otrzymanych z poszczególnych egzaminów stanowi wystarczające uzasadnienie decyzji tych komisji. Jednakże w sytuacji gdy nieprawidłowości lub błędy, do jakich doszło podczas przebiegu konkursu, nie mogą zostać naprawione przez powtórzenie egzaminów, a tym samym nie pozostaje nic innego jak zastosowanie czynnika korygującego podczas oceny egzaminów, należy tego dokonać w sposób pozbawiony dwuznaczności, a zainteresowany ma prawo zostać poinformowany o zastosowanych kryteriach.

Taka informacja powinna zostać podana przed upływem wskazanego w regulaminie pracowniczym terminu do wniesienia skargi celem umożliwienia zbadania z pełną znajomością rzeczy kandydatowi, który poniósł porażkę w testach wstępnych, zgodności z prawem decyzji o zakończeniu jego udziału w konkursie.

(zob. pkt 53, 54, 60)

Odesłanie:

Trybunał: 144/82 Detti przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, 14 lipca 1983 r., pkt 29

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑154/05 Lo Giudice przeciwko Komisji, 25 października 2007 r., pkt 160

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑96/09 Cuallado Martorell przeciwko Komisji, 18 września 2012 r., pkt 46, 47