Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 13. julija 2020 – Regione Veneto/Plan Eco S.r.l

(Zadeva C-315/20)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Regione Veneto

Tožena stranka: Plan Eco S.r.l

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali:

v primeru, v katerem so bili mešani komunalni odpadki, ki ne vsebujejo nevarnih odpadkov, mehansko obdelani v obratu za energetsko predelavo (postopek R1/R12 v skladu s Prilogo C h Codice dell’Ambiente (italijanski okoljski zakonik) in v katerem se po tem postopku obdelave izkaže, da obdelava ni bistveno vplivala na prvotne lastnosti mešanih komunalnih odpadkov, ti pa so bili v okviru Klasifikacijskega seznama odpadkov razvrščeni pod oznako odpadka 19 12 12, česar stranke v postopku niso izpodbijale; za namene presoje legitimnosti ugovorov izvorne države zoper zahtevo za predhodno dovoljenje za prenos obdelanega odpadka v evropsko državo v proizvodni obrat za uporabo kot sredstvo pri sosežigu ali vsekakor kot sredstvo za proizvodnjo energije, ki so jih podali pristojni organi v izvorni državi na podlagi načel Direktive 2008/98/ES1 , zlasti ugovorov, kot so ti v obravnavani zadevi, ki temeljijo na:

– načelu varstva zdravja ljudi in okolja (člen 13);

– načelih samozadostnosti in bližine, določenih v členu 16(1), ki določa: „Države članice sprejmejo, v sodelovanju z drugimi državami članicami, kadar je to potrebno ali priporočljivo, ustrezne ukrepe za vzpostavitev integriranega in ustreznega omrežja naprav za odstranjevanje odpadkov in naprav za predelavo mešanih komunalnih odpadkov, zbranih iz zasebnih gospodinjstev, vključno tudi kadar takšno zbiranje vključuje mešane odpadke drugih povzročiteljev, ob upoštevanju najboljših razpoložljivih tehnik.“;

– načela, določenega v členu 16(2), zadnji stavek, ki določa: „Države članice prav tako lahko omejijo odhajajoče pošiljke odpadkov iz okoljskih razlogov, kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 1013/2006.“;

– uvodni izjavi 33 te direktive iz leta 2008, v kateri je navedeno: „Za namene uporabe Uredbe (ES) št. 1013/20062 ... o pošiljkah odpadkov so mešani komunalni odpadki iz člena 3(5) navedene uredbe še vedno mešani komunalni odpadki tudi po postopku obdelave odpadkov, ki njihovih lastnosti ni bistveno spremenil.“:

Klasifikacijski seznam odpadkov (v zadevnem primeru oznaka odpadka 19 12 12, drugi odpadki (tudi mešanice materialov) iz mehanske obdelave odpadkov R1/R12) in ustrezne razvrstitve posegajo v ureditev [prava Unije] o pošiljanju odpadkov, ki so bili pred mehansko obdelavo mešani komunalni odpadki, in če je odgovor pritrdilen, v kolikšni meri in kako?

Natančneje, ali v zvezi s pošiljanjem odpadkov, ki so nastali z obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, določbe člena 16 navedene direktive iz leta 2008 in njene uvodne izjave 33, ki se izrecno nanašajo na pošiljanje odpadkov, prevladajo glede na klasifikacijo, ki izhaja iz Klasifikacijskega seznama odpadkov?

Sodišče naj, če meni, da je to primerno in koristno, presodi, ali ima navedeni Klasifikacijski seznam odpadkov normativni značaj ali pa gre zgolj za tehnično certifikacijo, ki je primerna za homogeno sledljivost vseh odpadkov.

____________

1     Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL 2008, L 312, str. 3).

2     Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (UL 2006, L 190, str. 1).