Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 4. júna 2013 – Marrone/Komisia

(vec F-89/12)1

(Verejná služba – Úradníci – Vymenovanie – Zásada rovnocennosti pracovných miest – Zaradenie do platovej triedy podľa nových, menej výhodných pravidiel – Žiadosť o nové zaradenie – Omeškanie – Nové skutočnosti – Neexistencia – Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Stefania Marrone (Wezembeek-Oppem, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues, A. Blot a A. Tymen, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie o odmietnutí nového zaradenia žalobkyne

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Stefania Marrone znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

____________

1 Ú. v. EÚ C 331, 27.10.2012, s. 33.